Название книги: Genomy


Автор: Terry A. Brown


ISBN: 9788301208851


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2019


Кол-во стр.:


Nowoczesny podr??cznik na temat genom??w i sposobach ich badania!
T??umaczenie czwartego wydania znanego w ??wiecie podr??cznika genetyki molekularnej. Ksi????ka jest podzielona na cztery cz????ci: sekwencjonowanie gen??w wraz z przypisaniem im okre??lonych bia??ek, anatomia genomu, funkcjonowanie genomu oraz replikacja i ewolucja genom??w. Uwzgl??dnia genomy wszystkich rodzaj??w organizm??w: wirus??w, bakterii, grzyb??w, ro??lin i zwierz??t oraz ludzi.
Cz?????? I - Badanie genom??w - podstawowe poj??cia genetyki molekularnej, najwa??niejsze metody badawcze: technik?? rekombinowania i klonowania DNA, PCR, sekwencjonowanie DNA, mikromacierze DNA, a tak??e metody sporz??dzania map genetycznych wywodz??ce si?? jeszcze z czas??w genetyki klasycznej. Du??o miejsca po??wi??cono genomowi cz??owieka, znakomicie nadaj??cemu si?? do przedstawienia strategii sekwencjonowania du??ych genom??w.
Cz?????? II - Anatomia genom??w - struktur?? genom??w pro- i eukariotycznych, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem genomu ludzkiego.
Cz?????? III - Funkcjonowanie genom??w - mechanizmy transkrypcji i translacji oraz regulacj?? ekspresji gen??w na r????nych poziomach. Dzi??ki starannie dobranym przyk??adom regulacji ekspresji gen??w u r????nych organizm??w, znakomicie pokazano r????norodno???? mechanizm??w zjawiska regulacji genetycznej. Przedstawiono problem r????nicowania i rozwoju organizm??w, pocz??wszy od bakteriofag??w i bakterii przez nicienie i muszk?? owocow??, a tak??e procesy powstawania przeciwcia?? i receptor??w limfocyt??w, kt??re to procesy s?? om??wione w kontek??cie zmian w genomie i rearan??acji zachodz??cych na poziomie DNA.
Cz?????? IV - Replikacja i ewolucja genom??w - zagadnienia replikacji kwas??w nukleinowych, mutacji i rekombinacji. Jest tak??e rozdzia?? o ewolucji genom??w i filogenetyce molekularnej.
Ka??dy rozdzia?? zawiera zestaw kr??tkich pyta?? i pog????bionych zagadnie??, jak r??wnie?? do????czon?? list?? dalszych lektur. Na ko??cu ksi????ki znajduje si?? obszerny s??ownik termin??w.
Kr??tkie pytania. Pytania pokrywaj?? zawarto???? ka??dego rozdzia??u i s?? sformu??owane w prosty spos??b. Odpowiedzi na nie mo??na znale????, sprawdzaj??c odpowiedni?? parti?? tekstu. Student mo??e wykorzysta?? te pytania w celu systematycznego zapoznania si?? z tre??ci?? rozdzia??u lub wybra?? niekt??re z nich w celu sprawdzenia mo??liwo??ci udzielenia odpowiedzi na okre??lone zagadnienia. Kr??tkie pytania mog?? by?? te?? wykorzystywane do przygotowania test??w sprawdzaj??cych.
Problemy pog????bione wymagaj?? bardziej szczeg????owych odpowiedzi. R????ni?? si?? charakterem i stopniem trudno??ci.
Dalsze lektury. Ich lista jest zamieszczona na ko??cu ka??dego rozdzia??u i zawiera te artyku??y naukowe, artyku??y przegl??dowe i ksi????ki, kt??re uzna??em za najlepsze ??r??d??o dodatkowych materia????w.
S??owniczek okre??la znaczenie ka??dego terminu, kt??ry w tek??cie jest zaznaczony pogrubionym drukiem, a tak??e wielu termin??w, kt??re czytelnik mo??e spotka?? w ksi????kach i artyku??ach wymienionych w li??cie lektur.
W tym wydaniu na pierwszy plan wysuwa si?? rozw??j transkryptomiki i genomiki, kt??ry osi??gn???? taki poziom, ??e mo??na by??o opisa?? procesy transkrypcji i translacji zachodz??ce w ca??ych genomach, a nie na podstawie proces??w ekspresji pojedynczych gen??w.
Podr??cznik jest przeznaczony przede wszystkim dla student??w: biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny, farmacji, rolnictwa i innych pokrewnych kierunk??w oraz dla pocz??tkuj??cych pracownik??w nauki w tych dziedzinach. Jest r??wnie?? skierowany do wszystkich, kt??rzy chcieliby si?? dowiedzie??, czym jest wsp????czesna genetyka.