Название книги: Pisz?? ciekawie ??wiczenia redakcyjne cz.II


Автор: Waldemar Wierzba


ISBN: 9788389284693


Издательство: Albus


Год: 2019


Кол-во стр.:


Niniejsza publikacja zawiera informacje, zalecenia oraz ??wiczenia s??u????ce kszta??ceniu umiej??tno??ci redagowania pami??tnika, dziennika, przem??wienia, wywiadu, rozprawki, podania, ??yciorysu, curriculum vitae, reporta??u, eseju. By??y one wcze??niej (opr??cz ??wicze?? w redagowaniu reporta??u i eseju), rozproszone, publikowane w wydawanych przez Wydawnictwo Edukacyjne Albus zeszytach zawieraj??cych zadania testowe z przedmiot??w humanistycznych. Nie si??gali jednak??e po nie czytelnicy niezainteresowani testami, a maj??cy potrzeb?? doskonalenia swojej umiej??tno??ci pisania. Zrodzi??a si?? wi??c potrzeba wydania ich w formie dw??ch zeszyt??w ??wicze??. W tym celu zosta??y one zebrane, przejrzane, uzupe??nione i rozszerzone.