Название книги: Buddyzm. Jeden nauczyciel, wiele tradycji


Автор: Jego ??wi??tobliwo???? Dalajlama , Tubten Cziedryn


ISBN: 9788378189077


Издательство: Rebis


Год: 2019


Кол-во стр.:


Buddyzm jest nie tylko praktykowany przez miliony ludzi na ca??ym ??wiecie, lecz tak??e stanowi inspiracj?? dla tych, kt??rzy pragn?? lepszego ??ycia – czerpi?? z niego naukowcy, arty??ci i intelektuali??ci. W tej najnowszej pracy Jego ??wi??tobliwo???? Dalajlama wraz z ameryka??sk?? mniszk?? Tubten Cziedryn ukazuj?? dwie g????wne tradycje buddyzmu – sanskryck?? z Tybetu i Azji Wschodniej oraz palijsk?? ze Sri Lanki i Azji Po??udniowo-Wschodniej. Autorzy k??ad?? nacisk na to, co je ????czy, lecz wskazuj?? te?? na pewne rozbie??no??ci i historyczny rozw??j tych dw??ch wielkich nurt??w. Ksi????ka ukazuje spektrum form buddyzmu i niejako wyznacza wsp??lny mianownik dla wszystkich jego od??am??w, sekt i ruch??w. To jedna z najbardziej wyczerpuj??cych i ekumenicznych prac na ten temat.
Jego ??w. Dalajlama i Tubten Cziedryn stworzyli przebogate i nowoczesne ??r??d??o wiedzy o buddyzmie, pokazuj??c zarazem, jak te g????boko etyczne nauki mo??na zastosowa?? w ??yciu dla dobra w??asnego i innych. Ksi????ka bardzo na czasie, inspiruj??ca i m??dra. – Jon Kabat-Zinn, autor m.in. ?????ycie, pi??kna katastrofa??? i ?????wiadom?? drog?? przez depresj????? Gdy przygl??damy si?? g????wnym tradycjom buddyzmu, widzimy, ??e wnios??y one do ??wiata bogat?? mozaik?? wiedzy oraz kultury duchowej i spo??ecznej. Ta wiedza umo??liwia tak??e g????boki wgl??d w istot?? zdrowia psychicznego. Obecne powszechne uznanie dla medytacji jest wynikiem zrozumienia tych spraw. Nie trzeba by?? buddyst??, by cieszy?? si?? korzy??ciami, jakie p??yn?? z medytowania. – ze S??owa wst??pnego