Название книги: Utrata i ??a??oba. Teoria i praktyka


Автор:


ISBN: 9788380128392


Издательство: Uniwersytet ??l??ski


Год: 2020


Кол-во стр.:


???Umieranie, ??mier??, ??a??oba i osierocenie to zagadnienia o charakterze uniwersalnym, poruszane w  obr??bie wielu dyscyplin naukowych, w??r??d kt??rych psychologia,  antropologia,  filozofia,  a  tak??e  kultura  i sztuka  po??wi??caj??  im szczeg??ln?? uwag??.
Silna tendencja do tabuizacji tematyki ??mierci, umierania i ??a??oby obliguje ??rodowiska naukowe do bardziej uwa??nego zajmowania si?? ni??, wbrew obowi??zuj??cym trendom i modom. Dysocjowanie si?? od temat??w wywo??uj??cych trudne emocje, kt??re jest domen?? wsp????czesnego cz??owieka, ka??e nauce, zupe??nie paradoksalnie, asocjowa?? si?? z nimi, poznawa?? i zg????bia??. Wsp????czesny cz??owiek zdaje si?? ??y?? tak, jak gdyby ??mierci nie by??o, jakby go nie dotyczy??a, a przynajmniej stanowi??a zjawisko tak odleg??e, ??e niezas??uguj??ce na g????bsz?? uwag??. R??wnocze??nie, zupe??nie przewrotnie, jest ona (??mier??) wszechobecna w przekazach medialnych,  stanowi??c  gwarancj??  wzrostu  poczytno??ci  czy  ogl??dalno??ci.  To zastanawiaj??ce, ??e potrzeba dzisiaj ???debatowa????? o ??a??obie (na forum spo??ecznym i     naukowym), zamiast pozwala?? jej ???wybrzmie????? (w psychice jednostki).
Ka??da strata, je??li stanowi??a warto???? dla tego, kt??ry traci, wymaga okresu adaptacji do niej. Proces ??a??oby wyznacza rytm tej adaptacji. Ka??da ??mier?? osoby bliskiej i ka??da ??a??oba po ??mierci osoby bliskiej rozgrywaj?? si?? jednocze??nie na kilku p??aszczyznach: wewn??trzpsychicznej, zwi??zanej z prze??ywaniem ??alu po  stracie;  interpersonalnej,  zwi??zanej  z dynamik??  wsparcia  i pomocy;  kulturowej, zwi??zanej z rozumieniem ??mierci, rytua??ami po??egnania, miejscami pami??ci, itp. W monografii ka??da z tych p??aszczyzn zostaje w mniejszym lub wi??kszym stopniu wype??niona. Pierwsza cz?????? monografii nawi??zuje do psychologii i filozofii ??mierci, druga traktuje o ??mierci w kulturze i sztuce, w trzeciej poruszane s?? zagadnienia diagnozy i pomocy psychologicznej w sytuacji straty, a  czwarta skupia si?? na bardzo specyficznej stracie (prenatalnej i perinatalnej), kt??r?? spo??ecze??stwo dopiero uczy si?? konstruktywnie prze??ywa??.
Autorzy  poszczeg??lnych  rozdzia????w  reprezentuj??  r????ne  dziedziny  nauki i  praktyki, dzi??ki czemu monografia prezentuje obraz utraty i ??a??oby niezwykle bogaty i zr????nicowany.
Oddaj??c do Pa??stwa r??k niniejsze opracowanie, ??ywimy nadziej??, ??e stanie si?? ono ??r??d??em pog????bionej refleksji na temat umierania, ??mierci i ??a??oby. Mamy nadziej??, ??e b??dzie to refleksja daleka od wsp????czesnych tendencji, kt??re zapraszaj?? do ???psychologicznej ucieczki??? od tematyki ??mierci. Wszak ??mier?? od zawsze by??a i na zawsze pozostanie cz????ci?? ??ycia...??? (Wst??p)