Название книги: Sabiedr??ba ar ierobe??oto atbild??bu "Maxima Latvija". Prakses parsk??ts


Автор: Роман Арзянцев


ISBN: 9785448531323


Издательство: Издательские решения


Год: 2017


Кол-во стр.: 50


M??c??bu prakse ir svar??ga m??c??bu procesa sast??vda??a, kuras m??r??is ir nostiprin??t m??c??bu proces?? apg??t??s teor??tisk??s zin????anas, piln??b?? iepaz??ties ar r??pniec??bas komercdarbinieka darba organiz??ciju un pal??dz??t sagatavoties kvalifik??cijas eks??menam.