Название книги: Cud Eucharystyczny. ??wiadectwa


Автор: Henryk Bejda , Ma??gorzata Pabis


ISBN: 9788375697278


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Sok????ka – miejscowo???? na Podlasiu, w kt??rej dosz??o do niecodziennego ??wiadectwa obecno??ci Chrystusa w??r??d nas nazwanego Cudem Eucharystycznym. Wydarzenie to umacnia w wierze i bezsprzecznie potwierdza, ??e Msza ??wi??ta jest nie tylko symbolem, lecz tak??e znakiem realnej obecno??ci Jezusa. Ka??dy z nas mo??e by?? ??wiadkiem tej przemiany, je??li tylko otworzy si?? na ??ask?? wiary i dar Eucharystii.
Urzeczeni tajemnic?? niezwyk??ych wydarze?? w Sok????ce, przygotowali??my kolejn?? publikacj??, w kt??rej przedstawiamy nowych ??wiadk??w, nowe cuda, nowe fakty... nieodmiennej tajemnicy Bo??ej obecno??ci.