Название книги: Pisemny egzamin maturalny z j??zyka polskiego.Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony


Автор: Waldemar Wierzba


ISBN: 9788389284662


Издательство: Albus


Год: 2019


Кол-во стр.:


Niniejsza publikacja zawiera przyk??adowe zadania egzaminacyjne z poziomu podstawowego i rozszerzonego wraz z kryteriami oceny. Szczeg??ln?? jej zalet?? s?? bardzo szczeg????owe przyk??ady odpowiedzi. Przygotowane do ka??dego zadania modele odpowiedzi i schematy oceniania s?? bardzo drobiazgowe i zawieraj?? znacznie wi??cej tre??ci ni?? jest to niezb??dne do uzyskania maksymalnej liczby punkt??w. Mo??na z nich korzysta?? dwojako: albo w celu obliczenia ilo??ci punkt??w, kt??re ucze?? uzyska?? za wykonane samodzielnie zadanie, albo do ??wicze?? interpretacyjnych. We wst??pnej fazie przygotowa?? do egzaminu ucze?? mo??e najpierw samodzielnie opracowa?? swoje pomys??y interpretacyjne w formie notatki, a potem zajrze?? do tabeli zawieraj??cej model odpowiedzi i zweryfikowa?? je oraz uzupe??ni??, a nast??pnie zredagowa?? prac?? pisemn??.