Название книги: Praktyczny przewodnik po przepisach prawa ko??cielnego


Автор: Ks. Jan Glapiak


ISBN: 9788375168150


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


Autor niniejszego przewodnika po przepisach prawa ko??cielnego – ks. dr Jan Glapiak, Przewodnicz??cy Referatu Prawnego, Dyscypliny Sakrament??w i Sakramentali??w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu – zamie??ci?? w nim 105 artyku????w.
Dotycz?? one przede wszystkim sakrament??w, poruszaj?? tak??e niekt??re inne sprawy zwi??zane z wiar?? i przynale??no??ci?? do Ko??cio??a katolickiego. W tekstach tych ks. Jan Glapiak odpowiada na – cz??sto bardzo dociekliwe i szczeg????owe – pytania czytelnik??w, kt??rzy szukaj?? wyja??nie?? i porady w r????nych sytuacjach ??yciowych. Czyni to nie tylko z wielk?? kompetencj??, ale tak??e ze swad??, co sprawia, ??e ksi????k?? czyta si?? znakomicie i z zaciekawieniem.
Artyku??y, publikowane na ??amach ???Przewodnika Katolickiego???, cieszy??y si?? zainteresowaniem szerokiego grona czytelnik??w, w tym kap??an??w, kt??rym pomaga??y w pracy duszpasterskiej. Podobne powodzenie mo??na wr????y?? ksi????ce.