Название книги: Sztuka dla biznesu


Автор: Agnieszka Wojtczuk-Turek


ISBN: 9788301208523


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2019


Кол-во стр.:


Publikacja podejmuje nowatorski obszar tematyczny, dotycz??cy zwi??zk??w sztuki i biznesu z perspektywy ekspert??w reprezentuj??cych r????ne dziedziny wiedzy. Prezentuje szerokie spojrzenie na to, co sztuka mo??e oferowa?? dla praktyki zarz??dzania, przewagi konkurencyjnej, czy w og??le rozwoju firmy. Jej celem jest ukazanie sztuki nie tylko jako inspiracji dla biznesu, ale wskazanie narz??dzi, kt??re pozwol?? wykorzysta?? jej potencja?? w rozwi??zywaniu okre??lonych problem??w. Ksi????ka skierowana jest do s??uchaczy studi??w podyplomowych, badaczy zajmuj??cych si?? problematyk?? zwi??zk??w sztuki i biznesu, kadry kierowniczej, specjalist??w HR.
 ???Racj?? istnienia sztuki jest nie tylko odzia??ywanie na sfer?? mentaln?? i emocjonaln?? cz??owieka, ale ich zwi??zek z realn?? rzeczywisto??ci??. Oferuj??c niekonwencjonalne ??rodki wyrazu, stymuluj??c zmian?? sposobu postrzegania rzeczywisto??ci i proponuj??c unikatowe instrumentarium procesu tw??rczego – sztuka mo??e stanowi?? nie tylko ??r??d??o inspiracji, ale tak??e realn?? przestrze?? kreowania nowych pomys????w i rozwi??zywania problem??w.??? - napisa??a we wprowadzeniu redaktor naukowa ksi????ki, Agnieszka Wojtczuk-Turek. I to w??a??nie ukazaniu niezliczonych mo??liwo??ci korzystania z kreatywno??ci s??u???? r????norodne studia przypadk??w przedstawione w poszczeg??lnych rozdzia??ach ksi????ki (…). Przyk??ady s?? nie tylko r????norodne, ale r??wnie?? ich ??wie??o???? spojrzenia czy interpretacji jest odmienna. W ksi????ce om??wione s?? zagadnienia takie jak: partnerstwo kreatywne, CSR, wp??yw designu na budzenie emocji klient??w - Experience Economy, oraz inne, ma??o do tej pory ma??o eksplorowane, zagadnienia. Publikacj?? powinni zainteresowa?? si?? badacze zajmuj??cy si?? teori?? i praktyk?? zarz??dzania w kulturze, ekonomik?? kultury, ekonomi?? dozna??, a tak??e badaniami z zakresu przyw??dztwa. Ksi????ka b??dzie r??wnie?? po????dan?? literatur?? uzupe??niaj??c?? dla student??w wszystkich stopni, wraz z doktorantami, zg????biaj??cymi ekonomiczne i zarz??dcze konteksty kultury.
Prof. zw. dr hab. Dorota Ilczuk