Название книги: Bioanalityka. Tom II


Автор:


ISBN: 9788301212889


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, kt??ra stanowi szybko rozwijaj??cy si?? obecnie dzia?? chemii analitycznej.
Bioanaliza zaczyna odgrywa?? kluczow?? rol?? w szybko rozwijaj??cych si?? dziedzinach wsp????czesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiej??tno???? doboru odpowiednich metod i narz??dzi, w zale??no??ci od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle wa??ne i cz??sto decyduje o powodzeniu zar??wno kolejnych etap??w jak i ca??o??ci bada??.
Du??e zainteresowanie bioanalityk??, w tym kszta??cenie na poziomie przedmiot??w podstawowych i specjalno??ciowych, jak r??wnie?? funkcjonowanie specjalno??ci ???Bioanalityka??? na wielu uczelniach, potrzeby laboratori??w klinicznych czy medycyny s??dowej, czy kontroli jako??ci produkt??w spo??ywczych i ??ywno??ci, sk??oni??y redaktor??w naukowych do przygotowania niniejszej ksi????ki. Przedstawione w niej zagadnienia b??d?? przydatne studentom i pracownikom naukowym, pracownikom laboratori??w badawczych r??wnie?? z pokrewnych dziedzin.
Ksi????ka ta jest opracowaniem zbiorowym, w kt??rym znakomici specjali??ci z r????nych o??rodk??w naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencja??, aplikacje kliniczne i ??rodowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.
Drugi tom sk??ada si?? z dw??ch cz????ci:
CZ?????? C Nowe rozwi??zania metodyczne i aparaturowe w bioanalityce   CZ?????? D Metody analityczne w biomonitoringu     ???Publikacja zosta??a przygotowana przez znakomitych analityk??w o du??ym do??wiadczeniu, cz??sto na podstawie przeprowadzanych w??asnych bada??. Podr??cznik uwzgl??dnia praktycznie wszystkie aspekty bioanalityki. Prezentuje zar??wno zagadnienia teoretyczne zwi??zane z interdyscyplinarnym charakterem bioanalityki (badania medyczne i farmaceutyczne, analiz?? produkt??w spo??ywczych i ??ywno??ciowych, analiz?? surowc??w naturalnych jako ??r??d??a substancji aktywnych biologicznych, badania ??rodowiskowe), jak i przedstawia mo??liwo??ci i potencjalne aplikacje metodologiczne. Jako chemik analityk jestem przekonany, ??e podr??cznik b??dzie pomocny zar??wno studentom i pracownikom naukowym uniwersytet??w i politechnik oraz praktykom pracuj??cych w r????nego typu laboratoriach medycznych, farmaceutycznych czy ??rodowiskowych. Zalet?? ksi????ki jest krytyczne podej??cie do prezentowanego materia??u, omawiane s?? zar??wno zalety jak i ograniczenia poszczeg??lnych metodyk analitycznych. W wielu rozdzia??ach przedstawione zosta??y tendencje rozwojowe w danej technice analitycznej, np. miniaturyzacj?? stosowanej aparatury badawczej (lab-on-chip).???
Z recenzji prof. Waldemara Wardenckiego