Название книги: Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka


Автор:


ISBN: 9788301167288


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.: 0


Wiedza psychologiczna jest bardzo istotna zar??wno dla skutecznego rozwijania biznesu, jak i dla kontrolowania zachowa?? wyborczych w polityce. Autorzy ksi????ki, najwybitniejsi polscy specjali??ci z psychologii poznawczej, spo??ecznej i ekonomicznej, kt??rzy s?? nie tylko teoretykami, ale wykorzystuj?? wiedz?? naukow?? w praktyce, zapoznaj?? czytelnik??w z najnowszymi odkryciami dotycz??cymi proces??w umys??owych. W poszczeg??lnych rozdzia??ach koncentruj?? si?? na zagadnieniach zwi??zanych m.in. z podejmowaniem decyzji finansowych i marketingowych, tworzeniem skutecznych reklam, badaniem wizerunku marki, analizowaniem zachowa?? konsument??w. Ksi????ka stanowi cenne ??r??d??o wiedzy nie tylko dla student??w nauk spo??ecznych, ale r??wnie?? dla praktyk??w zarz??dzania, marketingu, reklamy, rynk??w finansowych, mened??er??w zajmuj??cych si?? strategiami kontroli zachowania si?? cz??owieka w biznesie, polityce i ekonomii.
Prezentowane analizy wskazuj?? na to, ??e procesy poznawcze i motywacyjne maj?? charakter pragmatyczny, ??e s?? narz??dziem rozwi??zywania wielu problem??w ??yciowych, w??r??d kt??rych niepo??ledni?? rol?? odgrywaj?? problemy ekonomiczne. Ksi????ka b??dzie tak??e bardzo u??yteczna dla przedstawicieli ??wiata biznesu – znajd?? w niej wiele zalece?? wyprowadzonych z rzetelnej wiedzy naukowej. Na koniec dwa s??owa o stronie przeciwnej – o ludziach, kt??rzy s?? przedmiotem oddzia??ywa?? z??o??onych i wyrafinowanych technik marketingowych i technik reklamy. Oni tak??e na lekturze tej ksi????ki mog?? wiele skorzysta??: przekonuj?? si??, ??e s?? zwierzyn?? ??own??, a my??liwi, kt??rzy na nich poluj?? maj?? do dyspozycji wyrafinowane pu??apki. Znaj??c je b??d?? mogli bardziej racjonalnie zachowywa?? si?? we wsp????czesnej rzeczywisto??ci ekonomicznej.
(Z recenzji prof. dr hab. Tomasza Maruszewskiego)