Название книги: Экономикалы? талдау негіздері


Автор: Жанар Оралбаева , Альмира Арыстамбаева


ISBN: 9786010405219


Издательство: КазНУ


Год: 2014


Кол-во стр.: 130


"Экономикалы? талдау негіздері" о?у ??ралы аталмыш п??нні? типтік о?у ба?дарламасына, кредиттік о?у ж?йесіне негізілделіп дайындал?ан. О?у ??ралы экономикалы? талдауды? теориялы? с?ра?тарын ?амтиды, сол та?ырыптар бойынша ?ыс?аша д??рістер, ??зін-??зі ба?ылау с?ра?тары, тест тапсырмалары т?рінде жина?тал?ан.
О?у ??ралы теориялы? материалдарды толы? т?сініп ме?геруге, на?ты т??жірибеде ?олдану?а, талдау ж??не ба?алау?а, соны? негізінде д?рыс та?дау жасау?а, ?тымды шешім ?абылдау?а м?мкіндік береді. Кітап жо?ары о?у орындары мен коллеждерді? студенттеріне, ??з бетінше талдау негіздерін ме?геруге талпын?ан к??пшілікке арнал?ан.