Название книги: Historia polskiej my??li psychologicznej


Автор: Teresa Rzepa , Bart??omiej Dobroczy??ski


ISBN: 9788301204686


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2019


Кол-во стр.:


Studiowanie dokona?? wybitnych psycholog??w przybli??a do odpowiedzi na fundamentalne pytania: kim tak naprawd?? jeste??my i jaki sens ma nasza egzystencja. Wszak psychologia jest jedn?? z kilku najwa??niejszych dziedzin, kt??re od dawna poszukuj?? odpowiedzi na te i im podobne kwestie, chlubi??c si?? pluralizmem koncepcji i strategii badawczych, a zarazem borykaj??c si?? z nimi.
Historia polskiej my??li psychologicznej w syntetyczny spos??b pokazuje narodziny oraz dzieje polskiej psychologii naukowej, stosowanej oraz psychoanalizy. Autorzy opisuj?? histori?? polskiej psychologii pocz??wszy od rozwa??a?? o charakterze psychologicznym zawartych w dawnych tekstach naukowych, przez pierwsze projekty uprawiania psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej, po powo??anie katedr i pracowni psychologicznych oraz funkcjonowanie psychologii pozauniwersyteckiej, stosowanej. Monografia prezentuje dzieje polskiej psychologii do wybuchu drugiej wojny ??wiatowej.
W nowej wersji ksi????ki dokonali??my kilku istotnych modyfikacji, kt??re dotycz?? psychologii stosowanej, eugeniki i psychoanalizy. Niekt??re z rozdzia????w i podrozdzia????w napisali??my od nowa. Znacz??co rozbudowali??my wiele w??tk??w, w tym charakterystyki m.in. Abramowskiego, D??browskiego, Heinricha, Ochorowicza, Szumana. Starali??my si?? uwypukli?? kontakty polskich psycholog??w z innymi o??rodkami oraz wskaza?? na relacje z ich zagranicznymi nauczycielami i kolegami. Tam, gdzie si?? to da??o pokaza?? – jak cho??by w odniesieniu do Abramowskiego, D??browskiego, Heinricha, Joteyko, Twardowskiego, psychologii stosowanej czy psychoanalizy – uwzgl??dnili??my recepcj?? polskich osi??gni???? za granic??. Starali??my si?? te?? zaakcentowa??, ??e w budowaniu polskiej psychologii aktywnie uczestniczyli badacze o r????nym pochodzeniu etnicznym. W ten spos??b d????yli??my do opracowania, na ile to mo??liwe, policentrycznej historii psychologii. Jednocze??nie wystrzegali??my si?? ???romantyzacji???, rzetelnie prezentuj??c warto??ciowe przyk??ady intelektualnej i kulturalnej przesz??o??ci polskiej my??li psychologicznej.
Z tekstu