Название книги: Jako???? ??ycia przedsi??biorc??w


Автор: Katarzyna Biega??ska


ISBN: 9788381424998


Издательство: Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego


Год: 2019


Кол-во стр.:


Autorka rozszerza badania nad przedsi??biorczo??ci?? o dobrostan i zdrowie przedsi??biorc??w. Dowodzi, ??e wyznaczniki sukcesu zale???? nie tylko od ekonomii podejmowanych dzia??a??, lecz tak??e od psychologii w aspekcie do??wiadczania jako??ci ??ycia. W tym kontek??cie ????czy ekonomi?? z psychologi??, co wpisuje si?? w obecnie rozwijany nurt bada?? tzw. ekonomii behawioralnej. W publikacji wskazano r????nice mi??dzy przedsi??biorcami a innymi grupami spo??eczno-zawodowymi w zakresie jako??ci ??ycia, zanalizowano wewn??trzn?? struktur?? jako??ci ??ycia oraz przedyskutowano podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania dobrobytu i dobrostanu przedsi??biorc??w.
Na gruncie polskim nie prowadzono dot??d bada?? po??wi??conych jako??ci ??ycia przedsi??biorc??w, uwzgl??dniaj??cych tak szeroki zestaw zmiennych obja??niaj??cych. Istotn?? zalet?? monografii Katarzyny Biega??skiej jest to, ??e pokazuje ona psychologiczny mechanizm poziomu dobrostanu i w zwi??zku z tym wskazuje na jego przyczyny. Jest to wa??ne, poniewa?? zastosowana koncepcja bada?? i otrzymane wyniki dostarczaj?? konkretnych narz??dzi, pokazuj??c spos??b, w jaki mo??na kontrolowa?? jako???? ??ycia i ewentualnie zapobiega?? nadmiernemu jego spadkowi, co wcale nierzadko dotyczy przedsi??biorc??w.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Falkowskiego
SWPS w Warszawie