Название книги: Auta dla nas, auta dla mas


Автор: Piotr Ambroziewicz


ISBN: 9788301205669


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2019


Кол-во стр.:


- Co to by?? szewroletariat?
- Jak zwyk??y Polak auto zdobywa???
- Dlaczego nasi projektanci i konstruktorzy mieli pecha?
- Jak w??adza oszuka??a ludzi na przedp??atach?
- Czemu ma??y fiat podskakiwa?? przed Wigili???
- Za co powinni??my kocha?? syrenki?
- Co mia?? sowiecki premier do Polskiego Fiata?
Dzi??ki samochodom i za po??rednictwem samochod??w Czytelnik pozna ??ycie codzienne, polityk?? i sytuacj?? ekonomiczn?? Polski Ludowej. Opisywane przez autora pojazdy s?? zarazem bohaterami historii – czasem ??miesznej, czasem strasznej, a czasem wr??cz absurdalnej. Jest to barwna ksi????ka, dziennikarska. Historia motoryzowania ludzi w??adzy i zwyk??ych ludzi w Polsce Ludowej nie bez przymru??enia oka.
Ksi????ka b??dzie pasjonuj??c?? lektur?? dla ka??dego odbiorcy, a szczeg??lnie dla poszukiwacza absurd??w z punktu widzenia perspektywy spo??ecznej. Znajd?? w niej tak??e co?? dla siebie mi??o??nicy historii Polski Ludowej, wielbiciele dziej??w motoryzacji historycy poszukuj??cy materia??u ??r??d??owego (cytaty z prasy, literatury, film??w).