Название книги: Biologia z tangramem 1. Dodatkowe materia??y edukacyjne


Автор: Beata S??gin , Maciej W??sierski


ISBN: 9788374205849


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Materia??y edukacyjne Biologia z tangramem ????cz?? funkcje podr??cznika i zeszytu ??wicze??. Mog?? by?? wykorzystywane na lekcji, a tak??e do pracy w domu. Zagadnienia w ksi????ce s?? prezentowane w formie rysunk??w, zdj???? i schemat??w uzupe??nionych opisami. Liczne zadania i ??wiczenia pomagaj?? sprawdzi?? stopie?? zrozumienia materia??u, pozwalaj?? go te?? powt??rzy?? i utrwali??.