Название книги: Encyklika Ojca ??wi??tego b??. Jana Paw??a II LABOREM EXERCENS


Автор: Jan Pawe?? II


ISBN: 9788375693560


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Encyklika Jana Paw??a II Laborem exercens (Wykonuj??c prac??). Pierwsza encyklika spo??eczna Jana Paw??a II, og??oszona 14 wrze??nia 1981 r., w 90. rocznic?? og??oszenia encykliki Rerum novarum Leona XIII. Papie?? pochyla si?? nad zagadnieniami pracy, ale w kontek??cie podmiotowej roli cz??owieka. Praca ma s??u??y?? cz??owiekowi, jego rozwojowi w zakresie nauki, techniki, kultury, moralno??ci. O ile cz??owiek jest podmiotem pracy, o tyle technika jest jej przedmiotem. Ojciec ??wi??ty po??wi??ca te?? miejsce roli przedsi??biorc??w, zwi??zk??w zawodowych, niepe??nosprawnym... Podkre??la, ??e wzorem pracy dla katolika ma by?? sam B??g. Dotyczy to organizacji pracy, ale tak??e korzystania z odpoczynku.