Название книги: Witajcie w ci????szych czasach


Автор: Przemys??aw Wielgosz


ISBN: 9788381513333


Издательство: RM


Год: 2020


Кол-во стр.:


Polski kapitalizm, globalny kryzys i wizje lepszego ??wiata
Od islamofobii do sporu o czas pracy, od kryzysu uchod??czego po dekomunizacj??, od robotyzacji do wojny w Afganistanie, od kryzysu finansowego do w??asno??ci intelektualnej, od obsesji bezpiecze??stwa do polityki historycznej i katastrofy klimatycznej – to spektrum temat??w, kt??re sk??adaj?? si?? na krytyczn?? analiz?? wydarze?? drugiej dekady XXI wieku w Polsce i na ??wiecie. Witajcie w ci????szych czasach Przemys??awa Wielgosza jest nie tylko kolejnym g??osem w debacie o wsp????czesno??ci, ale tak??e pr??b?? wyj??cia poza jej ograniczenia. Autor wskazuje, ??e dyskurs g????wnego nurtu niebezpiecznie wychyli?? si?? w jedn?? stron??, wmawiaj??c nam, ??e nadszed?? czas silnej w??adzy i nacjonalizmu, ??e polityka wynosz??ca zysk korporacji ponad potrzeby ludzi i ??rodowiska jest jedyn?? racjonaln??, ??e w kraju takim jak Polska nie ma miejsca na prawa reprodukcyjne dla kobiet, a jedyn?? alternatyw?? dla rz??d??w PiS mo??e by?? powr??t do skompromitowanego neoliberalizmu.    
Kolejne cz????ci ksi????ki po??wi??cone zosta??y bilansowi polskiej transformacji, polityce historycznej, kryzysowi gospodarczemu i Unii Europejskiej, rz??dom prawicy w Polsce, wojnom kulturowym i hegemonicznym wizjom ??wiata czy projektom innej, post??powej przysz??o??ci. 
W przyst??pnej, a czasem nawet zabawnej formie autor stara si?? uchwyci?? procesy i wydarzenia w ca??ym ich skomplikowaniu. Nie ukrywa przy tym swojego stanowiska, nie stara si?? udawa?? bezstronno??ci, co nie przeszkadza mu w zachowywaniu obiektywizmu. W ten spos??b wpisuje si?? w bogat?? tradycj?? krytycznej publicystyki zaanga??owanej. Niew??tpliwie blisko mu do anglosaskiej tradycji pisarstwa politycznego, do stylu, j??zyka i temat??w podejmowanych przez Noama Chomsky???ego, Naomi Klein, Tariqa Ali, Barbar?? Ehrenreich, Ignacio Ramoneta czy Paula Masona. W Polsce ten typ pisarstwa, eksponuj??cego wyrazist?? postaw?? polityczn??, a zarazem niezale??nego od lojalno??ci partyjnych, przyst??pnego, a jednocze??nie nie stroni??cego od g????bszych refleksji, jest niemal nieobecny w debacie publicznej.
Autor przekonuje, ??e dzisiejsze czasy, z rz??dami konserwatywnych nacjonalist??w w Warszawie, Budapeszcie, Moskwie i Waszyngtonie, ze wzrostem skrajnej prawicy i kontrrewolucji kulturalnej nie s?? po prostu ci????kie, ale jeszcze ci????sze ni?? minione dekady. Takie postawienie sprawy ma nie tylko psu?? humor nostalgikom idealizuj??cym okres przed rokiem 2015, kiedy Kaczy??ski i Trump doszli do w??adzy, lecz tak??e sk??ania?? czytelnik??w do poszukiwania ??r??de?? g????boko??ci i trwa??o??ci konserwatywnego zwrotu w epoce go poprzedzaj??cej i tym samym do wyci??gni??cia praktycznych wniosk??w z refleksji nad tym okresem. Autor nie zatrzymuje si?? przy tym na krytyce. Polemizuj??c z libera??ami, socjaldemokratami, konserwatystami i nacjonalistami, stara si?? zarysowa?? map?? drogow?? podsuwaj??c?? zar??wno sposoby, jak i kierunki po????danej zmiany spo??ecznej.  
Przemys??aw Wielgosz – dziennikarz, wydawca, publicysta i kurator. Studiowa?? histori?? sztuki, socjologi?? i filozofi?? na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006 redaktor naczelny polskiej edycji miesi??cznika ???Le Monde Diplomatique???. Publikowa?? m.in. w ???Przekroju???, ???Przegl??dzie???, ???Tygodniku Powszechnym???, ???Rzeczpospolitej???, ???Krytyce Politycznej???, ???Guardianie???, ???Freitagu???. Autor ksi????ki Opium globalizacji (2004), redaktor i wsp????autor ksi????ek Koniec Europy jak?? znamy (2013), Realny kapitalizm. Wok???? teorii kapita??u monopolistycznego (2018). Kurator cykli seminaryjnych Ekonomie przysz??o??ci w Biennale Warszawa, oraz Ludowa historia Polski w Strefie Wolnos??owej/Teatrze Powszechnym.
SERIA: PERSPEKTYWY
PERSPEKTYWY to seria Wydawnictwa RM, w kt??rej pragniemy zgromadzi?? publikacje o zaci??ciu krytycznym. W serii ukazywa?? si?? b??d?? ksi????ki skupione wok???? tematyki spo??eczno-politycznej w Polsce i na ??wiecie po 1989 roku. Chcemy podejmowa?? tematy aktualne i wa??ne dla wsp????czesnej debaty publicznej i konfrontowa?? ze sob?? r????ne stanowiska.