Название книги: Encyklika Ojca ??wi??tego b??. Jana Paw??a II REDEMPTORIS MATER


Автор: Jan Pawe?? II


ISBN: 9788375693591


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Encyklika Jana Paw??a II Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela). Encyklika Jana Paw??a II z 25 marca 1987 r., dotycz??ca roli Maryi w ??yciu Ko??cio??a katolickiego. Ojciec ??wi??ty ukazuje szczeg??lne miejsce Matki Jezusa w Ko??ciele pielgrzymuj??cym. Podkre??la rol?? macierzy??stwa Maryi dla Ko??cio??a i ka??dego cz??owieka oraz szczeg??lne po??rednictwo, kt??re z niego wynika. W encyklice tej papie?? wskaza?? tak??e na znacz??c?? rol?? kobiety w Ko??ciele.