Название книги: Encyklika Ojca ??wi??tego b??. Jana Paw??a II REDEMPTORIS MISSIO


Автор: Jan Pawe?? II


ISBN: 9788375693614


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Encyklika Jana Paw??a II Redemptoris missio (Misja Odkupiciela). Encyklika og??oszona 7 grudnia 1990 r. Papie?? podkre??la w niej aktualno???? pos??annictwa misyjnego Ko??cio??a. Tytu?? pierwszego rozdzia??u brzmi: Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem. Ojciec ??wi??ty przypomina wiernym i Ko??cio??owi o obowi??zku poznawania i g??oszenia Ewangelii. Omawia teologiczne podstawy ewangelizacji. Zwraca te?? uwag??, ??e obecny obszar dzia??alno??ci misyjnej wyznacza nie tylko geografia, ale tak??e okre??lone ??rodowiska, jak imigranci, m??odzie??, skupiska biedy czy wielkie miasta.