Название книги: Encyklika Ojca ??wi??tego b??. Jana Paw??a II FIDES ET RATIO


Автор: Jan Pawe?? II


ISBN: 9788375693669


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Encyklika Jana Paw??a II Fides et ratio (Wiara i rozum). Encyklika Jana Paw??a II og??oszona 14 wrze??nia 1998 r. "Wiara i rozum - pisze autor - s?? jak dwa skrzyd??a unosz??ce cz??owieka ku kontemplacji prawdy". Papie?? wskazuje na relacje mi??dzy wiar?? a rozumem z punktu widzenia Ko??cio??a i podkre??la, ??e nie musz?? one si?? wzajemnie zwalcza??, ale uzupe??nia??. Wiara nadaje ludzkiej egzystencji sens, ukazuje jej przyczyn?? i cel. Natomiast rozum sprawia, ??e wiara jest dojrza??a i ugruntowana. Zar??wno rozum, jak i wiara pochodz?? od Boga, dlatego nie mo??e by?? mi??dzy nimi konfliktu.