Название книги: Taka praca nie ma sensu czyli jak zarz??dza?? swoj?? energi??


Автор: Тони Шварц , Catherine McCarthy , Jean Gomes


ISBN: 9788380879447


Издательство: MT Biznes


Год: 2020


Кол-во стр.: Аудиокнига


Mamy do dyspozycji coraz wi??cej informacji i zawieramy transakcje w coraz szybszym tempie. Mamy wi??cej klient??w do obs??u??enia, wi??cej maili wymagaj??cych odpowiedzi, wi??cej telefon??w, wi??cej zada??, wi??cej spotka??…
Ca??y czas si?? ??pieszymy i pracujemy coraz wi??cej godzin, bo mamy poczucie, ??e inaczej nie nad????ymy za wymaganiami i pozostaniemy w tyle. Wielu lider??w i szef??w zastanawia si??, jak pom??c sobie i swoim podw??adnym uzyskiwa?? wi??ksz?? efektywno????, bo okazuje si??, ??e dotychczasowe metody pracy nie s?? wystarczaj??ce. Nasze obecne podej??cie do pracy ??le wp??ywa zar??wno na nasze ??ycie osobiste, jak i na ludzi, kt??rymi zarz??dzamy, oraz na organizacje, w kt??rych pracujemy. Jak mo??emy to zmieni???
Zarz??dzanie sob?? i swoj?? energi?? w pracy
Na podstawie odkry?? wielu dziedzin nauki m.in. psychologii, medycyny i teorii organizacji oraz w oparciu o wieloletni?? wsp????prac?? z takimi firmami, jak Google, Ford, Sony, Ernst & Young czy Shell, Tony Schwartz kre??li map?? ukazuj??c?? drog?? do nowego sposobu pracy. Pokazuje, ??e wybitne wyniki wymagaj?? nie tylko rytmicznego przechodzenia od pracy do odpoczynku, ale tak??e czerpania energii z r????nych ??r??de??. Najlepiej funkcjonujemy nie wtedy, gdy przed d??ugi okres pracujemy na wysokich obrotach, jak komputer, lecz wtedy, gdy regularnie przechodzimy od zu??ywania do regenerowania energii zwi??zanej z ka??d?? z czterech potrzeb: fizyczn??, emocjonaln??, umys??ow?? i duchow??.
Taka praca ma sens!
Je??li wi??c chcesz unikn???? uczucia wypalenia czy permanentnego przem??czenia, kt??re szkodz?? twojej kreatywno??ci, koncentracji, energii i pasji, zastosuj proste zasady organizacji czasu i ??ycia opracowane przez Schwartza i uzyskaj wi??ksz?? wydajno????, zar??wno w pracy, jak i poza ni??. Dzi??ki lekturze tej ksi????ki przekonasz si??, ??e satysfakcja, poczucie i ??wiadomo???? celu mo??e i???? w parze z wysokimi wynikami, umiej??tno??ci?? regeneracji i odpoczynku przy zachowaniu idei work life balance.
Dzi??ki lekturze tej ksi????ki:
na poziomie zarz??dzania sob?? dowiesz si??, w jaki spos??b tworzy?? codzienne rytua??y, kt??re:
- intensywny wysi??ek r??wnowa???? regularn?? regeneracj??,
- wyczerpanie emocjonalne niweluj?? ??wiczeniami zapewniaj??cymi wi??ksz?? odporno????,
- kr??tkotrwa??e skupienie na najpilniejszych sprawach zamieniaj?? w my??lenie bardziej kreatywne i strategiczne,
- kr??tkowzroczne zaanga??owanie w dora??ne wyniki zast??puj?? przestrzeganiem warto??ci prowadz??cym do wy??szego dobra;
na poziomie zawodowym poznasz nowe praktyki, kierunki dzia??ania i przekazy kulturowe, kt??re z powodzeniem wykorzystuj?? takie firmy, jak jak Ernst & Young, Google, Ford czy IBM. Dostaniesz praktyczne, sprawdzone strategie poprawiaj??ce skuteczno???? i wydajno???? pracy.
Zacznij dba?? o w??asne potrzeby, bo taka (wyniszczaj??ca) praca nie ma sensu niezale??nie od tego, czy pracujesz w korporacji, jeste?? samozatrudnionym, czy jeste?? przedsi??biorc?? zatrudniaj??cym innych.
***
W pierwszych latach bycia przedsi??biorc?? pracowa??em po 14 godzin dziennie. Dzi?? pracuj?? maksymalnie sze????. Okazuje si??, ??e id?? za tym… wy??sze zarobki (nie m??wi??c ju?? o podniesieniu jako??ci ??ycia). Skoro wi??c s?? narz??dzia, ??eby pracowa?? mniej, a zarabia?? wi??cej, szale??stwem by??oby nie skorzysta??. Ksi????ka Tony???ego Schwartza jest najlepszym, jakie znam. Serdecznie polecam!
JAKUB B. B??CZEK, trener mentalny olimpijczyk??w
Tony Schwartz przez 20 lat bada?? fundamentalne kwestie dotycz??ce osi??gania znakomitych wynik??w. W tej ksi????ce t??umaczy, dlaczego ci????sza praca nie przek??ada si?? na lepsz?? prac??.
SUSAN LYNE, dyrektor generalna Gilt Groupe
O unikalno??ci ksi????ki decyduje kompleksowe podej??cie do kwestii wydobywania z ludzi tego, co najlepsze. Tony Schwartz przedstawia nowy paradygmat pracy, zar??wno dla ca??ych firm, jak i pojedynczych pracownik??w.
TONY HSIEH, autor ksi????ki Dawaj innym szcz????cie, dyrektor firmy Zappos, prekursor turkusowego modelu zarz??dzania
Fundamenty wielkiego przyw??dztwa to samo??wiadomo???? i przemy??lane dzia??anie, a ksi????ka ta zawiera koncepcje, kt??re przyczyniaj?? si?? do zmiany i jednego, i drugiego. Jej si??a polega na tym, ??e m??drym i osi??gaj??cym wysokie wyniki ludziom potrafi pom??c zmieni?? sposoby post??powania tak, aby dzia??ali jeszcze skuteczniej, osi??gali wi??ksze spe??nienie i poprawiali relacje z lud??mi.
EVAN WITTENBERG, szef dzia??u rozwoju lider??w w Google
??wiczenia z t?? ksi????k?? naprawd?? zmieni??y moje ??ycie, sta??y si?? te?? wskaz??wkami dla wszystkich os??b w moim zespole.
MARK GILLINOV, kardiochirurg z Cleveleand Clinic
***
TONY SCHWARTZ jest za??o??ycielem i prezesem firmy Energy Project, kt??ra pomaga instytucjom i osobom indywidualnym w wykorzystywaniu odkry?? naukowych do uzyskiwania poprawy zaanga??owania, koncentracji, wydajno??ci i wynik??w. Wraz z Jimem Loehrem napisa?? bestseller The Power of Full Engagement, a tak??e inne ksi????ki, mi??dzy innymi What Really Matters: Searching for Wisdom in America.
JEAN GOMES jest prezesem Energy Project Europe.
CATHERINE McCARTHY jest dyrektor wykonawcz?? Energy Project.
CZ?????? I. NOWY SPOS??B PRACY
Rozdzia?? 1. Wi??cej i wi??cej, mniej i mniej
Rozdzia?? 2. Nie mo??emy zmieni?? tego, czego nie dostrzegamy
Rozdzia?? 3. Jeste??my istotami z??o??onymi z nawyk??w
CZ?????? II. R??WNOWAGA / FIZYCZNO????
Rozdzia?? 4. Wyczucie pulsu
Rozdzia?? 5. Sen albo ??mier??
Rozdzia?? 6. Fale
Rozdzia?? 7. Wykorzystuj, bo stracisz
Rozdzia?? 8. Mniej to wi??cej
Rozdzia?? 9. Pulsuj??ca kultura
CZ?????? III. BEZPIECZE??STWO/EMOCJE
Rozdzia?? 10. Wojna mi??dzystanowa
Rozdzia?? 11. Jak nie masz honoru, nie masz niczego
Rozdzia?? 12. Fakty i dopowiadane historie
Rozdzia?? 13. Propozycja nowej warto??ci
CZ?????? IV. SAMOREALIZACJA/UMYS??
Rozdzia?? 14. Deficyt uwagi
Rozdzia?? 15. Jedna rzecz naraz
Rozdzia?? 16. Rozwijanie ca??ego m??zgu
Rozdzia?? 17. Niezale??no???? i odpowiedzialno????
CZ?????? V. ZNACZENIE/ DUCHOWO????
Rozdzia?? 18. Kim jeste?? i na czym ci tak naprawd?? zale??y?
Rozdzia?? 19. Jeste??my tu wszyscy razem
Rozdzia?? 20. Cel i pasja
Najwa??niejsze my??li
O autorach