Название книги: Ortografia dla szko??y podstawowej i gimnazjum cz?????? 3 Pisownia wyraz??w z ch i h


Автор: Bogumi??a Tr??bacz-Kopicka


ISBN: 9788388881305


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


??wiczenia o r????nym poziomie trudno??ci, do wykorzystania na wielu poziomach edukacji, przy pracy zar??wno z uczniem s??abym, jak i zdolnym
Aktywizuj??ce metody nauczania, doskonal??ce pami???? i ucz??ce logicznego my??lenia
Regu??y napisane przyst??pnym j??zykiem, u??atwiaj??ce zrozumienie zasad ortografii.