Название книги: Mi??osierdzie


Автор: Kard. Walter Kasper


ISBN: 9788375168990


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


Ta ksi????ka ????czy refleksj?? teologiczn?? i duchow?? z r????nymi zagadnieniami pastoralnymi i spo??ecznymi – zar??wno ponadczasowymi, jak i tymi, kt??re szczeg??lnie dzi?? s?? dla nas wa??ne. Kasper przybli??a czytelnikowi biblijne fundamenty wiary chrze??cija??skiej, zach??ca do ich przemy??lenia, wskazuje ich praktyczne konsekwencje. A swoje rozwa??ania koncentruje wok???? Bo??ego mi??osierdzia, kt??re jest j??drem i sum?? biblijnego objawienia; jest fundamentem ewangelii i kluczem do chrze??cija??skiego ??ycia. Bez tego fundamentu – twierdzi kard. Kasper – nie spos??b zrozumie?? chrze??cija??stwa. Bez tego klucza nie spos??b po chrze??cija??sku ??y??.
Ta ksi????ka zrobi??a na mnie du??e wra??enie, bardzo du??e... Kardyna?? Kasper uwa??a, ??e to s??owo… ??e mi??osierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co mo??e nas spotka??: ono zmienia ??wiat. Odrobina mi??osierdzia czyni ??wiat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.

(papie?? Franciszek – rozwa??anie przed modlitw?? Anio?? Pa??ski, 17 marca 2013)