Название книги: Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego


Автор: Maciej Koz??owski , Andrzej Czerepicki , Iwona Grabarek ,


ISBN: 9788301211547


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Pierwsza na polskim rynku ksi????ka o technologii rodem z XXI w. – dotycz??ca pojazd??w autonomicznych i system??w transportu autonomicznego.
Autorzy – cenieni znawcy tematu, mi??dzynarodowi konsultanci tej nowej technologii, a zarazem wyk??adowcy Politechniki Warszawskiej, przedstawiaj?? t?? nowoczesn?? tematyk?? w spos??b arcyciekawy, poparty ilustracjami i przyk??adami.
W publikacji znajduj?? si?? charakterystyki pojazd??w autonomicznych o r????nym poziomie autonomizacji – L3-L5, prezentacja system??w PRT, APM czy system??w hybrydowych. Przedstawione s?? r??wnie?? technologie informatyczne (software i hardware) stosowane w tego typu pojazdach i systemach transportu, sztuczna inteligencja i g????bokie maszynowe uczenie, wykorzystywane przy tej okazji, uk??ady sensoryczne czy uk??ady HMI (ang. Human Machine Interface). Znajd?? si?? r??wnie?? niezwykle wa??ne informacje dotycz??ce problem??w bezpiecze??stwa system??w autonomicznych.
Ksi????ka znajdzie swoich Czytelnik??w w??r??d s??uchaczy studi??w I, II i III stopnia oraz studi??w podyplomowych na kierunkach zwi??zanych z TRANSPORTEM, MECHATRONIK??, czy na w??a??nie powstaj??cych na uczelniach technicznych specjalno??ciach dedykowanych POJAZDOM AUTONOMICZNYM I SYSTEMOM TRANSPORTU AUTONOMICZNEGO.
Zainteresuje r??wnie?? in??ynier??w projektant??w aut i system??w autonomicznych, przysz??ych u??ytkownik??w tych system??w, samorz??dy i ka??dego, kogo ciekawi?? najnowocze??niejsze systemy transportu.