Название книги: Raganas j??j m??nesi mait??t


Автор:


ISBN: 9789934115332


Издательство: Jumava


Год: 2017


Кол-во стр.: 140


Tuvojoties tum??ajam Ve??u laikam, apg??ds "Jumava" saviem mazajiem un ar?? lielajiem las??t??jiem sagatavojis latvie??u tautas teiku un pasaku izlasi "Raganas j??j m??nesi mait??t". Kr??jum?? apkopotas zin??mas un ne tik zin??mas pasakas un teikas par burvjiem, p????iem, vilka??iem, vad??tajiem, ve??iem, par lietuv??nu un ragan??m.
Laik??, kad lielu popularit??ti guvu??as "Helov??nu" ball??tes un da????di sve??zemju monstri, ???? gr??mata der k?? labs atg??din??jums tiem, kas par latvie??u folkloras ??anru teiku un pasaku daudzveid??gajiem t??liem ir aizmirsu??i vai l??dz ??im nav ar tiem literat??r?? sask??ru??ies.
Gr??mata ar?? vizu??li piesaista ar interesant??m, 20.–30. gadiem rakstur??g??m melnbalt??m ilustr??cij??m.
Reiz k??d??s m??j??s dz??vojusi ragana ar trim meit??m. Vienu vakaru ragana s??t??jusi savu vec??ko meitu lauk?? skat??ties, vai citas raganas jau nej??jot m??nesi mait??t. Meita teikusi, teikdama: "V??l nej??j!" Pa br??ti??am s??t??jusi vid??jo meitu skat??ties. Meita ien??kusi : "N??, v??l nej??j!" Pa br??ti??am s??t??jusi jaunako meitu. T?? ienakusi: "Nu s??k j??t!" Un t?? t??li?? visas ????tras griezu????s ap slot??m un murmin??ju??as da??us v??rdus; beidzot k??pu??as j??teniski slot??m mugur?? un aizj??ju??as pa gaisu.....