Название книги: Jak pokona?? zmartwienia i poradzi?? sobie ze stresem


Автор: Dale Carnegie


ISBN: 9788328365421


Издательство: Sensus


Год: 2020


Кол-во стр.: Аудиокнига


Ka??dy niekiedy si?? martwi. Problem zaczyna si?? wtedy, gdy zmartwienia utrzymuj?? si?? d??u??ej. Mog?? wtedy przyczyni?? si?? do licznych schorze??. Co wi??cej, umys?? skupiaj??cy si?? na zmartwieniach jest zdezorientowany i podzielony, a przy tym niezdolny do efektywnej pracy. To wszystko sprawia, ??e pokonanie negatywnych my??li jest nie tylko kwesti?? szcz????cia, dobrego nastroju i sukcesu w pracy. To r??wnie?? warunek pozostawania w zdrowiu i utrzymania dobrych relacji z innymi lud??mi.
Zmiana nastawienia i wyszkolenie umys??u, aby skupia?? si?? na harmonii, spokoju, pi??knie, mi??o??ci i zrozumieniu, wymaga pewnej pracy, ale jest wykonalne. Trzeba tylko konsekwencji i determinacji. W tej ksi????ce wyja??niono przyczyny r????nych zmartwie??, tych, kt??re rodz?? si?? w naszych domach i w pracy. S?? tu wskaz??wki, jak sobie radzi?? ze stresem, unikn???? wypalenia zawodowego i wypracowa??, a nast??pnie utrzyma?? pozytywne nastawienie, kt??re pozwoli na zast??pienie trosk pozytywnymi my??lami i dzia??aniami. Nie mo??na ca??kowicie wyzby?? si?? zmartwie??, ale dzi??ki tej ksi????ce dowiesz si??, jak zminimalizowa?? ich negatywne skutki i przekszta??ci?? je w pozytywne dzia??ania, kt??re wzbogac?? Twoje ??ycie i sprawi??, ??e b??dziesz szcz????liwszy.
Dzi??ki tej ksi????ce:
 Dowiesz si??, dlaczego zamartwianie si?? jest gro??ne i jak nad nim zapanowa??
 Nauczysz si?? w??a??ciwego podej??cia do stresu zwi??zanego z prac??
 Zaczniesz pokonywa?? strach i przyjmowa?? pozytywne nastawienie
 Dowiesz si??, jak radzi?? sobie z presj?? czasu i stawia?? czo??a zmianom
 Staniesz si?? szcz????liwszym, bardziej spe??nionym cz??owiekiem
Prze??yj dzisiejszy dzie?? z rado??ci??!