Название книги: Fotochemia i spektroskopia optyczna


Автор:


ISBN: 9788301159771


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.: 0


Nowoczesne ??wiczenia laboratoryjne!
Podr??cznik zawiera ??wiczenia laboratoryjne dotycz??ce spektroskopii optycznej i fotochemii, stanowi??ce dope??nienie wyk??ad??w z chemii fizycznej, fizyki chemicznej, spektroskopii molekularnej, analizy i kinetyki chemicznej. Jest to obszerny zestaw nowych ??wicze?? wykorzystuj??cych nowoczesn?? aparatur?? badawcz?? i daj??cych orientacj?? w aktualnych zagadnieniach i metodach badawczych. Ka??de ??wiczenie obejmuje cz?????? teoretyczn?? oraz pe??ny opis sposobu rozwi??zania omawianego problemu.
Ksi????ka jest podzielona na 4 cz????ci:
- molekularna spektroskopia oscylacyjna,
- molekularna spektroskopia elektronowa,
- reakcje fotochemiczne,
- spektroskopowe badania strukturalne i analityczne.
Podr??cznik przeznaczony dla student??w chemii, in??ynierii chemicznej, biotechnologii, biologii, analizy medycznej uniwersytet??w, politechnik, uniwersytet??w medycznych i przyrodniczych, pracownik??w laboratori??w analitycznych.