Название книги: Wst??p do chemii koordynacyjnej


Автор: Jan Starosta , Marek Wasielewski , Maria Cie??lak-Golonka


ISBN: 9788301164140


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.: 434


Chemia zwi??zk??w koordynacyjnych fundamentem nowoczesnej chemii praktycznej! Pierwszy podr??cznik na rynku polskim wprowadzaj??cy Czytelnika w podstawowe zagadnienia chemii zwi??zk??w kompleksowych. Autorzy zrobili to w spos??b opisowy, unikaj??c nadmiernego wprowadzania aparatu matematycznego i zaawansowanej chemii kwantowej. Ksi????ka stanowi pomost pomi??dzy publikacjami wprowadzaj??cymi w zagadnienia chemii nieorganicznej a specjalistycznymi, daj??c podstaw?? do dalszych studi??w lub pracy. W podr??czniku om??wiono m.in.: ???podstawowe poj??cia chemii koordynacyjnej, ???charakterystyk?? procesu kompleksowania, ???kinetyk?? i mechanizmy reakcji, ???otrzymywanie zwi??zk??w kompleksowych, ???elementy chemii supramolekularnej, ???zwi??zki kompleksowe w przyrodzie, ???zwi??zki kompleksowe w ??yciu i dzia??alno??ci cz??owieka. Ksi????ka przeznaczona jest dla student??w i doktorant??w chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, in??ynierii i ochrony ??rodowiska, technologii chemicznej oraz in??ynierii materia??owej.