Название книги: Mened??er na starcie


Автор: Julie Zhuo


ISBN: 9788380878969


Издательство: MT Biznes


Год: 2020


Кол-во стр.:


Gratulacje, jeste?? mened??erem! Z chwil?? gdy przyjmiesz ten zaszczytny tytu??, wystrzel?? korki szampana i rozpocznie si?? nowy, ekscytuj??cy rozdzia?? twojej kariery, prawdopodobnie sp??ynie na ciebie otrze??wiaj??ca prawda: nie masz poj??cia, co dalej.
Dok??adnie tak czu??a si?? Julie Zhuo, kiedy w wieku dwudziestu pi??ciu lat jako zupe??na nowicjuszka obj????a stanowisko mened??erskie. Wpatrywa??a si?? w d??ug?? list?? stoj??cych przed ni?? wyzwa?? – od rekrutacji i redukcji, przez organizacj?? spotka?? i prowadzenie korespondencji, a?? po planowanie i promocj?? – a w jej g??owie k????bi??y si?? tysi??ce pyta?? i obaw. Jak kierowa?? prac?? zespo??u, by przynosi??a wymierne korzy??ci? Jak sta?? si?? mentorem rozwoju swoich podw??adnych? Jak by?? pewnym siebie liderem w nowych, nieoczekiwanych okoliczno??ciach?
Dzi??, maj??c na koncie prac?? z zespo??ami licz??cymi nawet setki os??b, Julie chce podzieli?? si?? z innymi swoj?? najwa??niejsz?? lekcj??: nikt nie rodzi si?? wielkim mened??erem, ale ka??dy mo??e nim zosta??. Je??li trzymasz w d??oniach t?? ksi????k??, jeste?? na dobrej drodze do tego celu.
Mened??er na starcie to nowoczesny przewodnik pe??en przyk??ad??w zaczerpni??tych z codziennej praktyki i wnikliwych spostrze??e??, dzi??ki kt??rym dowiesz si?? mi??dzy innymi:
??? jak odr????ni?? dobrego mened??era od przeci??tnego,
??? kiedy zatrudni?? kandydata, cho?? nie wypad?? najlepiej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
??? jak zbli??y?? si?? do podw??adnych i zyska?? ich zaufanie,
??? czym tak napraw?? jest feedback i jak prowadzi?? trudne rozmowy z pracownikami,
??? do kogo si?? zwr??ci??, gdy nie wiesz, co robi??, i potrzebujesz wsparcia.
Niezale??nie od tego, czy jeste?? nowicjuszem w pracy, czy do??wiadczonym liderem, czy te?? chcesz awansowa??, ta ksi????ka pozwoli ci si?? sta?? takim mened??erem, jakiego sam chcia??by?? mie??.
***
??a??uj??, ??e nie mia??em tej ksi????ki, kiedy budowa??em sw??j pierwszy zesp???? w Instagramie. Julie porusza wszelkie kwestie dotycz??ce roli mened??era, od pierwszego spotkania z zespo??em po wsp??lne osi??ganie wielkich cel??w.
MIKE KRIEGER, wsp????za??o??yciel Instagrama
Julie Zhuo musia??a w ekspresowym tempie opanowa?? sztuk?? bycia mened??erem, kiedy jej rola w dynamicznie rozwijaj??cym si?? startupie z Doliny Krzemowej zacz????a przybiera?? na znaczeniu. W ksi????ce Mened??er na starcie dzieli si?? z czytelnikiem tym, czego si?? nauczy??a – nierzadko w bolesny spos??b. Julie ????czy nowatorsk?? analiz?? funkcjonowania organizacji z frapuj??cymi przyk??adami rozbie??no??ci mi??dzy teori?? a praktyk??, okraszaj??c wszystko historiami swoich w??asnych sukces??w i pomy??ek.
GRETCHEN RUBIN, autorka bestsellera Projekt szcz????cie
Wszystkie ksi????ki biznesowe, jakie przeczyta??am w swojej karierze konsultanta, a p????niej dyrektora generalnego, zosta??y napisane przez m????czyzn. Julie, wybitna informatyczka, Amerykanka w pierwszym pokoleniu i m??oda matka, wnosi ca??kowicie nowe, ??wie??e spojrzenie na kwesti?? przyw??dztwa. Ta ksi????ka jest dok??adnie taka jak Julie: skromna, inspiruj??ca i b??yskotliwa.
LEILA JANAH, CEO i za??o??ycielka Samasource i LXMI, autorka ksi????ki Give Work
Dzi??ki Julie rola mened??era nie wydaje si?? ju?? tak skomplikowana jak dotychczas. Autorka zabiera czytelnika w fascynuj??c?? podr???? i ujmuje go historiami pe??nymi niezr??cznych, zabawnych i trudnych moment??w z ??ycia debiutuj??cego mened??era. Jej ksi????ka to przejrzysty zbi??r wskaz??wek, jak wywiera?? pozytywny wp??yw i w pe??ni wykorzysta?? potencja?? swojego zespo??u. Je??li jeste?? pocz??tkuj??cym mened??erem, dowiesz si??, jak ruszy?? z kopyta, a je??li masz ju?? pewne do??wiadczenie, wyniesiesz swoje umiej??tno??ci mened??erskie na zupe??nie inny poziom.
LOGAN GREEN, CEO i wsp????za??o??yciel Lyft
***
JULIE ZHUO jest jedn?? z czo??owych liderek Doliny Krzemowej w dziedzinie projektowania produktu. Stoi na czele zespo????w, kt??re odpowiadaj?? za tworzenie jednych z najpopularniejszych na ??wiecie us??ug mobilnych i internetowych, u??ytkowanych ka??dego dnia przez miliardy os??b. Regularnie porusza kwestie zwi??zane z technologi??, projektowaniem i przyw??dztwem na swoim popularnym blogu The Year of the Looking Glass oraz na ??amach takich publikacji, jak ???The New York Times??? i ???Fast Company???. Uko??czy??a studia informatyczne na Uniwersytecie Stanforda.
Autorka przeka??e cz?????? zysk??w ze sprzeda??y ksi????ki na rzecz organizacji charytatywnych AnitaB.org i OneGoal.