Название книги: Detekcja sygna????w optycznych


Автор: Zbigniew Bielecki , Antoni Rogalski


ISBN: 9788301212100


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Niniejsza publikacja jest rozszerzon?? i uaktualnion?? wersj?? wydanej przez WNT w 2001 roku ksi????ki ???Detekcja sygna????w optycznych???.
Przedstawiono w niej zagadnienia detekcji promieniowania optycznego z punktu widzenia zasad dzia??ania r????nych typ??w detektor??w. Om??wiono r??wnie?? elektroniczne uk??ady przetwarzania sygna??u. Uwzgl??dniono najnowsze osi??gni??cia ??wiatowe stosowane w technologii detektor??w termicznych (szczeg??lnie mikrobolometr??w) i fotonowych, w tym wp??yw nowych technologii epitaksjalnych na rozw??j detektor??w z wykorzystaniem kwantowych efekt??w rozmiarowych. Zaprezentowano r??wnie?? modele szumowe uk??ad??w detekcji bezpo??redniej i zaawansowane uk??ady przetwarzania sygna????w umo??liwiaj??ce odbi??r sygna????w optycznych poni??ej poziomu szumu.
Ksi????ka jest przeznaczona dla student??w elektroniki, telekomunikacji, automatyki, mechatroniki, techniki wojskowej oraz fizyki, a tak??e dla wszystkich zainteresowanych detekcj?? promieniowania optycznego.
W stosunku do poprzedniego wydania Autorzy opisali nowe zagadnienia takie jak: podstawy dzia??ania detektor??w na studniach kwantowych i supersieciach oraz nowej generacji detektor??w barierowych i fotodetektor??w z dwuwymiarowych materia????w, w????czaj??c grafen. Dokonano te?? przegl??du najwa??niejszych detektor??w promieniowania gamma i X, ultrafioletowego, widzialnego, podczerwieni i promieniowania terahercowego.