Название книги: Wprowadzenie do chemii w zadaniach


Автор: George I. Sackheim


ISBN: 9788301211424


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


Wprowadzenie do chemii w zadaniach to nowatorski kurs pozwalaj??cy skutecznie przyswoi?? podstawow?? wiedz?? chemiczn?? przez licealist??w i student??w nauk przyrodniczych. 
Materia?? zawarty w ksi????ce podzielony jest na trzy podstawowe dzia??y: chemia nieorganiczna, chemia organiczna i biochemia.
Zawarte s?? w nich zagadnienia wi??za?? chemicznych, oddzia??ywa?? mi??dzy cz??steczkami, poprzez problemy fizykochemiczne (m.in. osmoza), a dalej budowy cukr??w, lipid??w, bia??ek, nukleotyd??w, zrozumienie dzia??ania enzym??w, transportu energii, fotosyntezy itp. Poziom prezentowanych zagadnie??, jest podstawowy, ale tym samym stosunkowo ??atwy do opanowania, przez osoby kt??re nie odby??y wcze??niej kursu chemii.
Sam uk??ad ksi????ki: pytanie a dalej sugestia odpowiedzi determinuje spos??b jej
wykorzystania. Po przerobieniu materia??u b??dziesz:
??? rozpoznawa?? pierwiastki wyst??puj??ce w r????nych zwi??zkach,
??? rozumie?? poj??cie pH i spos??b, w jaki odnosi si?? ono do cieczy i kom??rek,
??? rozumie??, co oznaczaj?? poj??cia: kwas, zasada, s??l, i w jaki spos??b zwi??zki te wyst??puj?? w tkankach zwierz??cych,
??? wiedzie??, co to s?? elektrolity i jakie spe??niaj?? funkcje w ??yciu kom??rki,
??? narysowa?? wzory Lewisa,
??? rozpoznawa?? grupy funkcyjne w zwi??zkach organicznych,
??? rozpoznawa?? typy izomer??w,
??? rozumie?? reakcje utleniania i redukcji przebiegaj??ce w procesach metabolicznych ro??lin i zwierz??t,
??? rozr????nia?? w??glowodany, lipidy (t??uszcze) i bia??ka, a tak??e rozpoznawa?? charakterystyczne grupy funkcyjne,
??? rozumie??, jak funkcjonuj?? enzymy,
??? zna?? poj??cie kwasu nukleinowego i spos??b ich strukturalnego uporz??dkowania,
??? rozumie?? procesy osmozy i dyfuzji,
??? rozr????nia?? poj??cia transportu pasywnego i aktywnego,
??? rozumie?? poj??cie ci??nienia osmotycznego,
??? rozumie?? proces przekazywania impulsu nerwowego, w tym poj??cia depolaryzacji i repolaryzacji
??? rozumie?? zasad?? dzia??ania neurotransmiter??w,
??? rozumie??, w jaki spos??b nast??puje replikacja DNA,
??? rozumie??, w jaki spos??b powstaje mRNA i jak reguluje biosyntez?? bia??ka,
??? rozumie?? funkcje metylotransferaz,
??? rozpoznawa?? struktury zwi??zk??w N-metylowych,
??? rozumie?? reakcje metylowania i demetylowania,
??? prze??ledzi?? przep??yw tlenu z puc do kom??rek organizmu i przep??yw dwutlenku w??gla z kom??rek organizmu do p??uc, bazuj??c na r????nicach ci??nie?? parcjalnych.