Название книги: Niemiecki od poziomu A0


Автор: Natalia Grosz


ISBN: 9788381196314


Издательство: Psychoskok


Год: 2019


Кол-во стр.: 110


???Niemiecki od poziomu A0??? jest istotn?? pozycj?? do samodzielnej nauki j??zyka niemieckiego pod trzema wzgl??dami.
Po pierwsze e-book jest sp??jny z seri?? ???Niemiecki od poziomu A0??? na kanale youtube ???Niemiecki? Z przyjemno??ci??!??? (
https://www.youtube.com/watch?v=gfi_9Muz4Mk ) , dzi??ki temu zar??wno s??yszycie, jak i widzicie, s??owa oraz zagadnienia gramatyczne – umo??liwia to szybsze przyswajanie wiedzy, poniewa?? odbieramy j??zyk wieloma bod??cami.
Po drugie w e-booku znajdziecie przyk??ady zda?? z ka??dym czasownikiem oraz z ka??dym zagadnieniem gramatycznym, w ten spos??b ??atwiej jest zapami??ta?? nowe s??owa, czy budow?? zdania.
Po trzecie po ka??dej lekcji znajdziecie wskaz??wki oraz fiszki do wydruku. Fiszki wieszacie w dowolnym miejscu (najlepiej najcz????ciej odwiedzanym miejscu w domu)! Za ka??dym razem, gdy obok nich przechodzicie, czy stoicie, czytacie je, t??umaczycie i powtarzacie – dzi??ki temu jeste??cie otoczeni j??zykiem niemieckim kilka razy w ci??gu dnia. Pisz??c e-booka z r??wnoczesnym nagrywaniem youtubowej serii, opracowa??am w taki spos??b materia?? od poziomu A0 do poziomu A1, by by??o mo??liwe jak najszybsze nauczenie si?? j??zyka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. W zwi??zku z tym moja seria umo??liwia opanowanie j??zyka niemieckiego na poziomie A1 w 20 lekcji – co daje nam oko??o 20 godzin.
Na ko??cu ksi????ki znajdziecie test, kt??ry sprawdza, czy opanowali??cie s??ownictwo oraz wszystkie om??wione zagadnienia gramatyczne.