Название книги: Chemia fizyczna. Tom 4


Автор:


ISBN: 9788301172251


Издательство: Wydawnictwo Naukowe PWN


Год: 2020


Кол-во стр.:


W ksi????ce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezb??dne narz??dzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne.
W pierwszej cz????ci opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego, bezpiecznego i tw??rczego wykonywania pracy eksperymentalnej z u??yciem specjalistycznego sprz??tu i aparatury. W szczeg??lno??ci om??wiono:
?? zasady i bezpiecze??stwo pracy laboratoryjnej;
?? podstawy pomiar??w fizykochemicznych;
?? metody opracowania wynik??w wraz z zasadami okre??lania niepewno??ci pomiar??w i wynik??w;
?? przyrz??dy i aparatur?? pomiarow??.
W drugiej cz????ci zgromadzono opisy do??wiadcze?? ilustruj??cych podstawowe prawa i zjawiska z zakresu fizykochemii, wykonywanych w typowych warunkach laboratoryjnych. Uwzgl??dniono do??wiadczenia o charakterze demonstracyjnym, ??wiczenia w skutecznym wykonywaniu pomiar??w oraz eksperymenty s??u????ce do obliczania wielko??ci fizykochemicznych na podstawie pomiaru wielko??ci elementarnych. Wiele miejsca po??wi??cono eksperymentom analitycznym. Opisy eksperyment??w s?? prezentowane wraz z realnymi wynikami i stosown?? dyskusj?? ich niepewno??ci.
Ksi????ka zamyka cykl "Chemia fizyczna", w sk??ad kt??rego wchodz?? jeszcze dwa tomy omawiaj??ce teoretyczne aspekty fizykochemii og??lnej oraz tom po??wi??cony praktycznym problemom obliczeniowym. Pozycje te stanowi?? sp??jn?? ca??o???? i powinny si?? znale???? w bibliotece wszystkich os??b zajmuj??cych si?? prac?? eksperymentaln??, w kt??rej elementy fizykochemii s?? podstaw?? stosowanych powszechnie metod pomiarowych.