Название книги: Chusta Chrystusa


Автор:


ISBN: 9788374226110


Издательство: Wydawnictwo ??w. Stanis??awa BM


Год: 2019


Кол-во стр.:


Opinie specjalist??w, najnowsze metody badawcze, zakulisowe dysputy i historyczne zagadki – to wszystko znajdziemy w tej ksi????ce, kt??rej autor szuka nie tyle sensacji, co prawdy.
Jego pe??ne pasji dochodzenie wskazuje na to, ??e krwawa chusta czczona od lat w hiszpa??skim Oviedo to jedno z p????cien odnalezionych w pustym grobie Chrystusa w poranek zmartwychwstania. Relikwia poddana skrupulatnym badaniom za pomoc?? najnowocze??niejszych metod kryminalistycznych wykazuje cechy autentyczno??ci oraz zadziwiaj??co wiele zgodno??ci z Ca??unem Tury??skim: plamy krwi na obu p????tnach pochodz?? niew??tpliwie z tych samych ran, a wniosek ten dodatkowo potwierdza fakt, ??e grupa krwi cz??owieka, kt??remu je zadano, jest jednakowa w przypadku obu chust. Na obu p????tnach znaleziono te?? te same py??ki ro??linne pochodz??ce z okolic Jerozolimy. Te i inne zaskakuj??ce wyniki prowadz?? do jednoznacznej konkluzji: obie relikwie mia??y kontakt z martwym cia??em tego samego cz??owieka – chusta (zwana dzi?? Sudarium z Oviedo) by??a owini??ta wok???? g??owy ukrzy??owanego m????czyzny, kt??ry w chwil?? potem zosta?? pochowany w ca??unie (znanym jako Ca??un Tury??ski). Cz??owiekiem tym musia?? by?? Jezus Chrystus...