Название книги: Wojna i wi??zienie


Автор: Василий Аксенов


ISBN: 9788381234153


Издательство: Pr??szy??ski Media


Год: 2019


Кол-во стр.:


W czerwcu 1941 roku Niemcy dokonuj?? zbrojnej napa??ci na Zwi??zek Radziecki. Armia Czerwona cofa si??; panuje chaos, ca??e oddzia??y poddaj?? si??, dochodzi do masowych dezercji. Zagro??ona jest Moskwa.
Stalin apeluje do sumie?? rodak??w, odwo??uje si?? do patriotyzmu, zwraca wolno???? wi??zionym w ??agrach dow??dcom. W??r??d nich jest Nikita Gradow, odarty z m??odzie??czych idea????w i rewolucyjnego romantyzmu. Radziecka ojczyzna ????da jednak od ??o??nierza Armii Czerwonej kolejnych po??wi??ce?? w strasznych wojennych latach, kt??re odciskaj?? si?? bolesnym pi??tnem na losach Gradow??w i ca??ego narodu.
Wasilij Paw??owicz Aksionow urodzony 20 sierpnia 1932 w Kazaniu, zmar?? 6 lipca 2009 w Moskwie. Jeden z najwybitniejszych wsp????czesnych pisarzy rosyjskich – prozaik, dramaturg, scenarzysta. Syn Jewgieniji Giznburg, autorki "Stromej ??ciany".