Все книги/ Животноводство

isbn Автор Название книги Издательство Год стр. Магазин Цена

1. 9785436545653 Басонов Орест,
Клипова А. В.,
Елфимова И. А.,
Шкилев Н. П.
Роль быков-производителей в повышении уровня реализации генетического потенциала молочных стад КноРус 2019 118 Litres 639.00 ₽

2. Глазов Геннадий Васильевич Начала пасечного ремесла по системе инженера Глазова Г.В. ЛитРес: Самиздат 1996 90 Litres 299.00 ₽

3. 9785170885282 Голубев Константин,
Голубева Марина
Лошади. Породы, питание, содержание. Практическое руководство Издательство АСТ 2016 160 Litres 99.00 ₽

4. 9785170895472 Голубев Константин,
Голубева Марина
Перепелиная ферма. Руководство по уходу, содержанию и разведению Издательство АСТ 2016 90 Litres 119.00 ₽

5. 9785170895434 Голубев Константин,
Голубева Марина
Козы, овцы, коровы. Содержание, разведение, производство мясо-молочной продукции в подсобном хозяйстве Издательство АСТ 2016 180 Litres 99.00 ₽

6. 9785959610852 Грицай Д. И.,
Капустин И. В.
Оборудование для доения коров, обработки и переработки молока в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Учебно-методическое пособие АГРУС 2014 129 Litres 149.00 ₽

7. 9785932994627 Гусаров И. В.,
Богатырева Е. В.,
Фоменко П. А.
Химический состав и питательность кормов Вологодской области за 2019 год ИСЭРТ РАН 2020 38 Litres 164.00 ₽

8. 9785932994337 Гусаров И. В.,
Богатырева Е. В.,
Фоменко П. А.
Химический состав и питательность кормов Вологодской области за 2018 год ИСЭРТ РАН 2019 40 Litres 164.00 ₽

9. Гущина В. А.,
Остробородова Н. И.
Пчеловодство БИБКОМ 2014 98 Litres 160.00 ₽

10. 9785170895489 Демидов Николай Выращивание свиней в домашних условиях. Уход и откорм Издательство АСТ 2016 150 Litres 119.00 ₽

11. 9785959610609 Епимахова Е. Э.,
Закотин В. Е.,
Белик Н. И.,
Вайцеховская С. С.
Научно обоснованные рекомендации по производству продукции птицеводства в организациях всех форм собственности Ставропольского края. Методические рекомендации АГРУС 2014 97 Litres 99.90 ₽

12. Кшникаткина А. Н.,
Зуева Е. А.
Пчеловодство БИБКОМ 2012 150 Litres 160.00 ₽

13. 9785436510262 Мумладзе Р. Г.,
Быковская Н. В.
Перспективы развития отрасли свиноводства КноРус 2017 137 Litres 500.00 ₽

14. 9786171230514, 9786171225022, 9785991038584, 9786171230521, 9786171230507 Пернатьев Юрий Справочник по животноводству и ветеринарии. Все, что нужно знать Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" 2017 370 Litres 261.00 ₽

15. 9785873174690 Приходько В. И. Разведение кабарги. Научно-практические рекомендации Товарищество научных изданий КМК 2008 163 Litres 199.00 ₽

16. Янышевский В.В. Правильный откорм кур СОЮЗ 2018 Litres 0 ₽

17. 9781789244038 - Genetics of Cattle, The Ingram Litres 19394.95 ₽

18. 9788365744005 - Gospodarka ??ywno??ciowa o obszary wiejskie w Polsce i na ??wiecie wobec wsp????czesnych wyzwa?? ekonoiczno-spolecznych Kujawsko-Pomorska Wy??sza Szko??a w Bydgoszczy 2019 Litres 348.14 ₽

19. 9788389914576 - Wsp??lna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa Kujawsko-Pomorska Wy??sza Szko??a w Bydgoszczy 2019 Litres 756.83 ₽

20. 5986040538 - Племенная работа в молочном скотоводстве в хозяйствах Московской области Пробел-2000 2005 75 Litres 129.00 ₽

21. 9785959608873 - Современные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Сборник научных статей по материалам 77-й региональной научно-практической конференции "Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному округу" (г. Ставрополь, 19-21 апреля 2013 г.) АГРУС 2013 161 Litres 149.00 ₽

22. 9785959608767 - Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты АГРУС 2013 313 Litres 249.00 ₽

23. 9785959608613 - Молодые ученые СКФО для АПК региона и России. Сборник научных статей по материалам II межрегиональной научно-практической конференции АГРУС 2013 189 Litres 149.00 ₽

24. 9781119279679 Akers R. Michael Lactation and the Mammary Gland John Wiley & Sons Limited 2018 290 Litres 11692.63 ₽

25. 9781620080344 Bedwell-Wilson Wendy Starter Coops Ingram Litres 1113.05 ₽

26. Brodowska Marzena Sylwia Nawo??enie mineralne jako czynnik determinuj??cy wp??yw siarki na plonowanie, sk??ad chemiczny i jako???? ro??lin uprawnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 236.12 ₽

27. Budzy??ska Monika Behawioralne i fizjologiczne mechanizmy reakcji koni arabskich na bod??ce stresowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 121.09 ₽

28. Chmieli??ski Pawe??,
Czarnecki Adam,
W??s Adam,
Malak-Rawlikowska Agata,
Paw??owska Aleksandra,
Milczarek-Andrzejewska Dominika,
Matysiak Ilona,
Zajda Katarzyna,
Gospodarowicz Marcin,
Pietrzak Micha??,
Wolski Oskar,
Sulewski Piotr,
Pasikowski S??awomir,
Krawchenko Tamara,
Wojewodzic Tomasz,
Sroka Wojciech,
Rembisz W??odzimierz
Wie?? i Rolnictwo nr 4(181)/2018 Scholar 2019 Litres 199.39 ₽

29. 9781910456613 Collins Barbara C. Way of Life, A: Sheepdog Training, Handling and Trialling Ingram Litres 1852.61 ₽

30. 9788365744043 Czakowski Dariusz,
Czy??ewski Andrzej
Podstawowe rynki rolne w Polsce. Przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju Kujawsko-Pomorska Wy??sza Szko??a w Bydgoszczy 2019 Litres 499.50 ₽

31. Czy??ewski Andrzej Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szko??y Wy??szej w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Wy??sza Szko??a w Bydgoszczy 2019 Litres 715.19 ₽

32. Dacko Mariusz,
Czarnecki Adam,
Dacko Aneta,
Rosa Anna,
Sadowski Arkadiusz,
Kutkowska Barbara,
Guzal-Dec Danuta,
Runowski Henryk,
Nurzy??ska Iwona,
Bukraba-Rylska Izabella,
Wilkin Jerzy,
Zegar J??zef Stanis??aw,
Howe Keith S.,
Heffner Krystian,
Zwoli??ska-Ligaj Magdalena,
Adamowicz Mieczys??aw,
Drygas Miros??aw,
Zar??bski Patrycjusz,
Gibas Piotr,
Poczta Walenty,
J????wiak Wojciech,
Zi??tara Wojciech,
Hasi??ski W??adys??aw,
Mirkowska Zofia
Wie?? i Rolnictwo nr 2(179)/2018 Scholar 2019 Litres 199.39 ₽

33. Dzida Katarzyna Plon oraz warto???? biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cz??bru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zale??no??ci od ??ywienia azotem i potasem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 201.82 ₽

34. G??rska-Drabik Edyta Wyst??powanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powi??zania z ro??linami ??ywicielskimi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 181.64 ₽

35. Gorzelak Grzegorz,
Kaleta Andrzej,
Pilichowski Andrzej,
Perepeczko Barbara,
Psyk-Piotrowska El??bieta,
Gabryelak Ewa,
Lacquement Guillaume,
Podedworna Hanna,
Wilkin Jerzy,
Maurel Marie-Claude,
Chevalier Pascal,
??piewak Ruta,
Michalska Sylwia
Wie?? i Rolnictwo nr 1/2018 Scholar 2019 Litres 199.39 ₽

36. 9781780643229 Grandin Temple Livestock Handling and Transport Ingram 494 Litres 4826.44 ₽

37. J????wiak Wojciech,
Koziolek Adam,
Szczeby??o Agata,
Klepacka Anna M.,
Kucia-Gu??ciora Beata,
Taszarek Bo??ena,
Halicka Ewa,
Janu?? Ewa,
Wo??oszyn Ewelina,
Kaczorowska Joanna,
??????kiewski Pawe??,
Stanek Piotr,
Zi??tara Wojciech,
Mirkowska Zofia
Wie?? i Rolnictwo nr 1(182)/2019 Scholar 2019 Litres 199.39 ₽

38. Jakubczak Andrzej Optymalizacja oceny warto??ci u??ytkowej i hodowlanej lis??w pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzgl??dnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 201.82 ₽

39. Jankowiak ??ukasz,
Zbyryt Adam,
Sompolska-Rzechu??a Agnieszka,
Ole??czuk-Paszel Anna,
Zw??gli??ska Dominika,
??lusarz Grzegorz,
G??ral Justyna,
Sm??dzik-Ambro??y Katarzyna,
Zajda Katarzyna,
B????d Marta,
Guth Marta,
Tryjanowski Piotr,
Steppa Ryszard,
St??pie?? Sebastian,
??witek Stanis??aw,
Takacs Viktoria,
Rembisz W??odzimierz,
Rosin Zuzanna M.,
Sawinska Zuzanna
Wie?? i Rolnictwo nr 4(177)/2017 Scholar 2019 Litres 199.39 ₽

40. Kalinowski S??awomir,
J??druchniewicz Andrzej,
K??oczko-Gajewska Anna,
Wieliczko Barbara,
Bajan Bart??omiej,
Kulawik Jacek,
Bere??nicka Joanna,
Kokoszka Katarzyna,
Halamska Maria,
Czekaj Marta,
Pink Ma??gorzata,
Soliwoda Micha??,
Markiewicz Olga,
??leszy??ski Przemys??aw,
Wojewodzic Tomasz,
Czubak Wawrzyniec,
Musia?? Wies??aw
Wie?? i Rolnictwo nr 3(180)/2018 Scholar 2019 Litres 199.39 ₽

41. Kasprzyk Anna Przydatno???? technologiczna i kulinarna mi??sa miesza??c??w pochodz??cych z krzy??owania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi ??wi?? Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 121.09 ₽

42. Konopko Henryk,
Rubin Adam,
Balczun Aleksandra,
Maciulewski Bernard,
Szaci??o Joanna,
Leszczuk Tomasz,
??li??ewski Wojciech
Przyroda i Technologia. Rocznik Wydzia??u Politechnicznego Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwa??kach Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Suwa??kach 2019 Litres 661.97 ₽

43. 9788395118203 Korzeniowski Stanis??aw Rolnictwo : cywilizacyjno-przyrodnicze aspekty rozwoju w zarysie Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Suwa??kach 2019 Litres 3229.10 ₽

44. 9788394785284 Korzeniowski Stanis??aw Podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb. Przewodnik do ??wicze?? Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Suwa??kach 2019 Litres 1271.46 ₽

45. 9788393434053 Korzeniowski Stanis??aw Rolnictwo energetyczne i precyzyjne. Wybrane zagadnienia Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Suwa??kach 2019 Litres 888.00 ₽

46. 9788366017627 Kwiatkowski Cezary A.,
Harasim El??bieta
Produkcja rolnicza a bezpieczna ??ywno???? – wybrane aspekty Spatium 2019 Litres 541.64 ₽

47. Kwiecie?? Ma??gorzata Maria Wp??yw formy i poziomu miedzi i ??elaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wska??niki metaboliczne kurcz??t brojler??w Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019 Litres 161.46 ₽

48. 9788365744050 Matuszczak Anna,
Bieniek-Majka Maryla
Integracja pozioma na rynku owoc??w i warzyw na przyk??adzie wojew??dztwa kujawsko-pomorskiego Kujawsko-Pomorska Wy??sza Szko??a w Bydgoszczy 2019 Litres 378.41 ₽

49. 9781620081860 McLaughlin Chris,
Hansen Ann Larkin,
Mcfarlen Arie,
Langlois Cherie,
Weaver Sue
Hobby Farm Animals Ingram 810 Litres 2226.84 ₽

50. 9781789244434 McNitt James I,
Patton Nephi M,
Cheeke Peter Robert,
Lukefahr Steven D
Rabbit Production Ingram 720 Litres 5888.25 ₽


  1  ...  2