Все книги/ IT-менеджмент

isbn Автор Название книги Издательство Год стр. Магазин Цена

1. Артюшенко В. М.,
Кучеров Б. А.
Моделирование ситуации при распределении средств управления космическими аппаратами Синергия 2017 9 Litres 152.00 ₽

2. 9785906953742 Галиева Н. В.,
Галиев Ж. К.
Экономика и менеджмент информационных систем МИСиС 2018 190 Litres 690.00 ₽

3. Давлеткиреева Л. З.,
Романова Е. В.,
Новикова Т. Б.
Разработка моделей описания предметной области предприятия в социальных и экономических системах Синергия 2016 8 Litres 152.00 ₽

4. Дрогобыцкий И. Н.,
Широков С. С.
Экспертно-диагностическая система для анализа предкризисного состояния предприятий металлургического комплекса с использованием растущих пирамидальных сетей Синергия 2019 12 Litres 152.00 ₽

5. Дякин В. Н. Автоматизация календарного планирования комплекса мероприятий инновационного развития корпораций в среднесрочном периоде Синергия 2016 10 Litres 152.00 ₽

6. 9785913490926 Ильин В. В. Цифровая экономика: примеры руководящей и исполнительной документации Интермедиатор 2020 267 Litres 350.00 ₽

7. 9785913490742 Ильин В. В. Цифровая экономика: практическая реализация Интермедиатор 2020 140 Litres 299.00 ₽

8. 9785406070093 Исаев Г. Н. Предпринимательство в информационной сфере КноРус 2019 286 Litres 699.00 ₽

9. 9785406076743 Исаев Г. Н.,
Роганов А. А.
Управление информационными системами КноРус 2020 347 Litres 879.00 ₽

10. Клочков М. А. К вопросу информационной поддержки систем управления технологическим процессом Синергия 2018 12 Litres 152.00 ₽

11. Максимов К. В. Принятие решения об использовании облачных сервисов на основе оценки неосязаемых выгод и нормирования капитала Синергия 2017 7 Litres 152.00 ₽

12. Матвеева Л. Г.,
Никитаева А. Ю.,
Стрельцова Е.,
Чернова О. А.
Instruments and institutions of the information economy in the industrial development of Russia Синергия 2017 10 Litres 152.00 ₽

13. 9785940741800 Скрипкин К. Г. Экономическая эффективность информационных систем ДМК Пресс 2019 254 Litres 399.00 ₽

14. 9785970606926 Скрынник Олег DevOps для ИТ-менеджеров ДМК Пресс 2019 128 Litres 549.00 ₽

15. 9785940745013 Снедакер Сьюзан Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO ДМК Пресс 2019 562 Litres 649.00 ₽

16. 9788365096937 - Kultura sieci FNCE 2020 Litres 245.47 ₽

17. 9788381560580 - Przedmioty wirtualne Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2020 Litres 512.99 ₽

18. 9788322634608 - Rola archiw??w w procesie wdra??ania system??w elektronicznego zarz??dzania dokumentacj??. Z do??wiadcze?? archiw??w szk???? wy??szych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz pa??stwowych i samorz??dowych jednostek organizacyjnych Uniwersytet ??l??ski 2020 Litres 514.12 ₽

19. 9788301213558 Adzic Gojko Dzia??aj z Serverless Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1584.45 ₽

20. 9788375414288 Alberto Ferrari, Marco Russo Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy u??yciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel Promise 2020 Litres 2237.20 ₽

21. 9788301212247 Andriesse Dennis Praktyczna analiza plik??w binarnych Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1985.57 ₽

22. 9788301213978 Anthropy Anna Tw??rz w??asne gry w Scratchu! Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1383.88 ₽

23. 9788328368866 Bartyzel Micha?? Oprogramowanie szyte na miar??. Jak rozmawia?? z klientem, kt??ry nie wie, czego chce. Wydanie II rozszerzone Helion 2020 Аудио Litres 1108.25 ₽

24. 9788375414141 Ben-Gan Itzik Funkcje okna w j??zyku T-SQL dla SQL Server 2019 Promise 2020 Litres 1422.93 ₽

25. 9788361991205 Borkowski Stanis??aw,
Selejdak Jacek
Innovative processes in organization Wy??sza Szko??a Humanitas 2020 Litres 210.59 ₽

26. 9788328369313 Chrapko Mariusz Scrum. O zwinnym zarz??dzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone Helion 2020 Аудио Litres 1201.05 ₽

27. 9788301211080 D??browski W??odzimierz,
Stasiak Andrzej,
Wolski Micha??
Modelowanie system??w informatycznych w j??zyku UML 2.1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 793.91 ₽

28. 9788301162788 Dasgupta Sanjoy,
Papadimitriou Christos,
Vazirani Umesh
Algorytmy Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1404.61 ₽

29. 9788301213497 Davies Cornelia Wzorce Cloud Native Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1616.96 ₽

30. 9788301170714 G??rski Tomasz Platformy integracyjne Zagadnienia wybrane Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1201.05 ₽

31. 9788301172626 Ga??ka Piotr,
Ga??ka Pawe??
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 0 Litres 1201.05 ₽

32. 9788375459043 Gackowski Tomasz,
Brylska Karolina,
Patera Mateusz
Komunikowanie w ??wiecie aplikacji Aspra 2020 Litres 497.60 ₽

33. 9788301151683 Gwiazda Tomasz Dominik Algorytmy genetyczne. Kompendium, t. 1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 686.35 ₽

34. 9788301208257 Hulten Geoff Budowanie system??w inteligentnych Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1815.74 ₽

35. 9788365645272 Kaim Marcin,
Sk??rka Jakub,
Sk??rka Kacper
Bezpiecze??stwo w sieci – Jak skutecznie chroni?? si?? przed atakami ITStart 2020 0 Litres 590.46 ₽

36. 9788301208622 Kiciak Przemys??aw OpenGL i GLSL (nie taki kr??tki kurs) Cz?????? I Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1407.71 ₽

37. 9788301208639 Kiciak Przemys??aw OpenGL i GLSL (nie taki kr??tki kurs) Cz?????? II Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1407.71 ₽

38. 9788301208646 Kiciak Przemys??aw OpenGL i GLSL (nie taki kr??tki kurs) Cz?????? III Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1407.71 ₽

39. 9788365645258 Kluczewski Jerzy,
Strojek Damian
Zarz??dzanie sieciami komputerowymi w programie Packet Tracer ITStart 2020 0 Litres 1201.05 ₽

40. 9788365645210 Kluczewski Jerzy,
Strojek Damian
Konfiguracja Firewalli CISCO ASA w programie Packet Tracer ITStart 2019 359 Litres 1071.87 ₽

41. 9788380844513 Knych Aleksandra,
Noga Henryk
Technologie informacyjne a kreatywno???? ucznia Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2020 Litres 201.87 ₽

42. 9788375414127 Kokosa Konrad Zaawansowane zarz??dzanie pami??ci?? w .NET Promise 2020 Litres 3613.42 ₽

43. 9788301159900 Kopertowska-Tomczak Miros??awa ECDL Modu?? 3 Przetwarzanie tekst??w Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 0 Litres 793.91 ₽

44. 9788301159313 Kruk Stanis??aw Asembler. Wyk??ady i ??wiczenia Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 0 Litres 401.72 ₽

45. 9788301213534 Kurt Will Statystyka Bayesowska na weso??o Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1383.88 ₽

46. 9788375414325 McFedries Paul Microsoft Excel 2019: Formu??y i funkcje Promise 2020 Litres 1422.93 ₽

47. 9788328365070 Mitnick Kevin D. Sztuka podst??pu. ??ama??em ludzi, nie has??a. Wydanie II Helion 2020 Аудио Litres 918.15 ₽

48. 9788375459524 Opolska-Biela??ska Agata Logistyka i administrowanie w mediach. Zarz??dzanie Big Data Aspra 2020 Litres 600.55 ₽

49. 9788381560061 Pa??ka Piotr Wieloagentowe systemy decyzyjne Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019 Litres 671.96 ₽

50. 9788381424707 Prajzner Katarzyna Wprowadzenie do groznawstwa Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego 2020 Litres 611.42 ₽


  1  ...  2