Все книги/ Финансы, инвестиции, экономика

isbn Автор Название книги Издательство Год стр. Магазин Цена

1. 9785394038761 Алексеев Владимир,
Шарков Николай
Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности Дашков и К 2017 177 Litres 249.00 ₽

2. 9785394031557 Балдин Константин,
Макриденко Евгений,
Швайка Ольга
Управление инвестициями Дашков и К 2018 240 Litres 299.00 ₽

3. 9785907244993 Богатырев С. Ю. Поведенческие аспекты стоимостной оценки Прометей 2020 356 Litres 700.00 ₽

4. 9788380879423 Максвелл Джон Przyw??dztwo. Z??ote zasady MT Biznes 2020 Аудио Litres 812.23 ₽

5. 9785394038891 Сероштан Мария,
Бережной Владимир Иванович,
Суспицына Галина,
Бережная Ольга,
Марцева Татьяна
Инвестиционное кредитование Дашков и К 2020 253 Litres 199.00 ₽

6. 9788328357587 Хилл Наполеон Wypracuj nawyk zwyci??stwa. Poznaj prawa rz??dz??ce sukcesem Onepress 2019 Аудио Litres 710.64 ₽

7. 9788365402820 - Podstawy prawa w gospodarce Wydawnictwo Naukowe Wydzia??u Zarz??dzania UW 2020 Litres 1000.81 ₽

8. 9788382061277 - Klastry i polityka klastrowa w Polsce Wydawnictwo Uniwersytetu Gda??skiego 2020 Litres 601.69 ₽

9. 9788366264458 - HOW TO BE A SUCCESSFUL ORGANIZATION? THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY NGO FNCE 2020 Litres 545.04 ₽

10. 9785394034695 - Инвестиционный анализ Дашков и К 2014 257 Litres 199.00 ₽

11. 9788378756255 - Wsp????czesne problemy ekonomiczno-spo??eczne Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 322.99 ₽

12. 9788378756309 - Rachunkowo???? XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 282.61 ₽

13. 9788378756187 - Problem bogactwa i ub??stwa w teoriach spo??eczno-ekonomicznych Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 242.24 ₽

14. 9788378756132 - Cyfrowa komunikacja organizacji Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 504.67 ₽

15. 9788323140627 - Nauki ekonomiczne wobec wyzwa?? wsp????czesnej gospodarki. Ekonomia – Finanse – Zarz??dzanie Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko??aja Kopernika 2020 Litres 322.99 ₽

16. 9788382110135 - Instytucje w teorii i praktyce. Przesz??o???? - tera??niejszo???? - przysz??o???? Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 0 Litres 472.37 ₽

17. 9788382110166 - Dynamic capabilities and their strategic dimension. Aspects of imitation and innovation Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 0 Litres 436.03 ₽

18. 9788301167585 - Finanse z arkuszem kalkulacyjnym Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 997.48 ₽

19. 9788380302280 - Poland competitiveness report 2018. The Role Of Cities In Creating Competitive Advantages Szko??a G????wna Handlowa 2020 Litres 642.65 ₽

20. 9788380302273 - Polska: Raport o konkurencyjno??ci 2018. Rola miast w kszta??towaniu przewag konkurencyjnych polski Szko??a G????wna Handlowa 2020 Litres 714.06 ₽

21. 9788378755784 - Kraje rozwijaj??ce si?? zachodniej hemisfery – udzia?? Ameryki ??aci??skiej w przemianach gospodarki ??wiatowej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 367.23 ₽

22. 9788378755982 - Polsko???? w narracjach medialnych z perspektywy G??rnego ??l??ska Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 510.04 ₽

23. 9788378755531 - Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyki Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 326.43 ₽

24. 9788378755739 - Kulturowe uwarunkowania zarz??dzania i komunikowania w organizacjach publicznych Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2019 Litres 447.97 ₽

25. 9788378755616 - Biznes w kulturze – kultura w biznesie Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2019 Litres 223.99 ₽

26. - Краткое содержание "Репозиционирование. Бизнес в эпоху конкуренции, перемен и кризиса" Актион управление и финансы 2017 13 Litres 150.00 ₽

27. - Краткое содержание "Стратегия в условиях кризиса" Актион управление и финансы 2017 17 Litres 150.00 ₽

28. 9788395698231 ??????tkowski Wies??aw Zarz??dzanie biznesem banku sp????dzielczego w praktyce. Prosto i zrozumiale Bankowy O??rodek Doradztwa i Edukacji 2020 Litres 755.79 ₽

29. 9788372468635 ????d??o Tomasz Elementy statystyki ma??ych obszar??w z programem R Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 20.40 ₽

30. 9788366199972 ??a??cucki Jerzy Systemy zarz??dzania w znormalizowanym ??wiecie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 0 Litres 671.77 ₽

31. 9788366017931 ??mietanka Tomasz Wsp????zarz??dzanie rozwojem lokalnym na terytorium powiatu (na przyk??adzie Lokalnej Grupy Dzia??ania ???Puszcza Kozienicka???) Spatium 2020 Litres 464.13 ₽

32. 9788372466457 ??ukasik Gabriela Strategie finansowania rozwoju wsp????czesnych przedsi??biorstw Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 102.01 ₽

33. 9788328363373 ??ukowski Marcin Twoja firma w social mediach. Podr??cznik marketingu internetowego dla ma??ych i ??rednich przedsi??biorstw. Wydanie II Onepress 2020 Аудио Litres 814.02 ₽

34. 9788375458930 ??wiek-Karpowicz Jaros??aw Bezpiecze??stwo energetyczne Rosji Aspra 2020 Litres 840.78 ₽

35. 9788320823684 ??wierczek Artur REZYLIENTNE ??A??CUCHY DOSTAW JAKO Z??O??ONE SYSTEMY ADAPTACYJNE PWE 2020 Litres 1283.26 ₽

36. 9788381428880 ??wieszczak Krzysztof Standardy etyczne obs??ugi klient??w w ocenie obecnych i przysz??ych doradc??w bankowych Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego 2020 0 Litres 433.00 ₽

37. 9788365390318 ??wiklicki Marek Metody zarz??dzania warto??ci?? publiczn?? Scholar 2020 Litres 386.78 ₽

38. 9788326985010 ??y??a Anna Przychody i dochody oraz koszty i wydatki w samorz??dowych jednostkach o??wiatowych Wiedza i Praktyka 2020 Litres 1492.76 ₽

39. 9788371337253 ??y??wa Edyta Mikroekonomiczny wymiar globalnych trend??w rozwojowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2020 Litres 211.96 ₽

40. 9788375456752 Bachorz Dariusz Fundusze hedgingowe Aspra 2020 Litres 674.82 ₽

41. 9788378755968 Balcerowicz-Szkutnik Maria,
S??czewska-Piotrowska Anna,
Sk??rska Anna
Regionalne zr????nicowanie wykorzystania zasob??w pracy – bariery, implikacje Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 387.63 ₽

42. 9788381428965 Baraniak Marta Finansowanie dzia??alno??ci innowacyjnej gospodarstw rolnych Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego 2020 0 Litres 362.45 ₽

43. 9788372465306 Barczak Andrzej Stanis??aw Zastosowania ekonometrii Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020 Litres 20.40 ₽

44. 9788301211479 Bart??omiejczyk Micha?? Executive remuneration and corporate performance Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 Litres 1985.57 ₽

45. 9788366199798 Bartkowiak Marcin Modelowanie ??miertelno??ci i transfer ryzyka d??ugowieczno??ci Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 Litres 490.77 ₽

46. 9788366199958 Bartkowiak Piotr Granice rynku nieruchomo??ci. Wyzwania i praktyka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 0 Litres 366.42 ₽

47. 9788366199965 Bartkowiak Piotr Kierunki rozwoju rynku nieruchomo??ci Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 0 Litres 386.78 ₽

48. 9788381428767 Bartosiewicz Aleksandra Transport morski kontener??w Wydawnictwo Uniwersytetu ????dzkiego 2020 0 Litres 604.59 ₽

49. 9788328363298 Bednarski Arkadiusz Mistrz sprzeda??y. Wydanie 4 rozszerzone i uaktualnione Onepress 2019 Аудио Litres 1117.89 ₽

50. 9788378659662 Bednarz Joanna,
Gostomski Eugeniusz
??r??d??a i sposoby finansowania przedsi??biorstw Wydawnictwo Uniwersytetu Gda??skiego 2019 Litres 408.03 ₽


  1  ...  2  ...  3  ...  4  ...  5  ...  6