Все книги/ Бизнес-процессы / инновации

isbn Автор Название книги Издательство Год стр. Магазин Цена

1. Мазурик Леонид Краткое содержание "Agile – новый рецепт успеха для бизнеса" Актион управление и финансы 2017 20 Litres 150.00 ₽

2. 9780887156762 Муллаев Б. Т.,
Саенко А. Е.
Первоистоки Мангышлакской нефти. Месторождение Жетыбай. Том 1 Мультимедийное издательство Стрельбицкого 2019 472 Litres 176.00 ₽

3. 9788323143550 - Pi??tno w??adzy. Studia nad cenzur?? i zakresem wolno??ci s??owa Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko??aja Kopernika 2020 Litres 521.46 ₽

4. 9788323143789 - Zarz??dzanie dokumentacj?? w instytucji. Czynniki sprzyjaj??ce i ograniczenia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko??aja Kopernika 2020 Litres 361.01 ₽

5. - ???Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy???, t. 10/21 Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2020 Litres 261.62 ₽

6. 9788380182790 - Studia z dziej??w ksi????ki, bibliotek i prasy Przegl??d bada?? za lata 2016–2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 497.60 ₽

7. - Краткое содержание "Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков" Актион управление и финансы 2018 12 Litres 150.00 ₽

8. - Краткое содержание "Бережливый офис" Актион управление и финансы 2017 16 Litres 150.00 ₽

9. - Краткое содержание "Секреты идеального магазина" Актион управление и финансы 2017 21 Litres 150.00 ₽

10. - Краткое содержание "Инновации в России" Актион управление и финансы 2017 15 Litres 150.00 ₽

11. - Краткое содержание "Рецепты надежного бизнеса" Актион управление и финансы 2017 13 Litres 150.00 ₽

12. 9788322636985 ??o????dowska-Kr??l Beata Rozw??j my??li ksi??goznawczej i bibliotekoznawczej w ??wietle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901–1939) Uniwersytet ??l??ski 2020 0 Litres 1713.85 ₽

13. 9788380182264 G??bo??y?? Zdzis??aw Wok???? Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 617.72 ₽

14. 9788322636084 G??borska Marlena Model biblioteki aktywnie promuj??cej ksi????k?? dzieci??c?? Uniwersytet ??l??ski 2020 0 Litres 1612.92 ₽

15. 9788375457452 Ku??mina Dariusz,
Ochma??ski Miko??aj
Ksi????ka i technologie Aspra 2020 Litres 501.79 ₽

16. 9788380182271 Nowicki Ryszard Od armarium do kolekcji cyfrowej. Ochrona zbior??w bibliotecznych Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2020 Litres 545.05 ₽

17. 9788375459678 Pietrzkiewicz Dorota Spory o zbiory Aspra 2020 Litres 943.73 ₽

18. 9788380843363 Pietrzkiewicz Iwona Kultura ksi????ki w zakonach m??skich Wielkiego Ksi??stwa Litewskiego XV–XVIII wieku Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2020 Litres 282.61 ₽

19. 9788323143505 Wi??niewska-Drewniak Magdalena Inaczej to zniknie. Archiwa spo??eczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko??aja Kopernika 2020 Litres 1042.93 ₽


  1